วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน อิลเซอหนีออกจากบ้าน: แนวรบแห่งวาทกรรมว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูก German Youth Literature Ilse Janda, 14, oder Die Ilse ist weg:

Main Article Content

ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมันเรื่อง อิลเซอ ยันดา วัย 14 ปี หรือ อิลเซอหนีออกจากบ้าน (Ilse Janda, 14, oder Die Ilse ist weg ) เป็นงานประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของ Christine Nöstlinge นักเขียนสตรีชาวออสเตรียผู้ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของกระแสต่อต้านอำนาจ (Vertreterin der antiautoritären Strömung) ในช่วงทศวรรษ 1970 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูกในงานวรรณกรรมเยาวชน   เรื่องดังกล่าว โดยศึกษากลวิธีต่าง ๆ ที่ตัวบทใช้อย่างแยบยลในการลดทอนความชอบธรรมแห่งอำนาจที่พ่อแม่ใช้การอบรมเลี้ยงดูและควบคุมบังคับให้ลูกอยู่ในโอวาทอย่างเข้มงวด และศึกษาวิธีการที่ตัวบทนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างพ่อแม่และลูก  ส่วนลำดับท้ายสุดเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนในแนวทางการต่อสู้  ทางวาทกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้

 

Abstract

Ilse Janda, 14, or Ilse Janda has run away  (Ilse Janda, 14, oder Die Ilse ist weg) is a well-known German youth literature written by Christine Nöstlinge, an Austrian writer who is known as a representative of the anti-authoritarian movement during the 1970s. The first objective of this article is to present the analysis on the approach of discourse battle over child rearing that is used in this literature. The techniques that are discreetly applied in the text to undermine the righteousness of parents’ authority to strictly raise, control and force children to obey them have been thoroughly studied. The way that the text proposes a new perspective related to the authoritarian relationship between parents and children has also been analysed. The second objective of this article is to identify the problems or weaknesses in the discourses presented in the literature.

Article Details

บท
บทความวิชาการ