สภาพการปฏิบัติและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ (ENG 2001) มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Current Instructional Practices and Problems of English Reading for Comprehension (ENG 2001), Ramkhamhaeng University

Main Article Content

ทิพอุษา ศรีเพริศ
คนึงนิตย์ จันทุรัตน์
ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติ และศึกษาปัญหาด้านวิธีการสอนและด้านเทคนิคการสอน ด้านผู้บรรยาย ด้านผู้เรียน ด้านสื่อประกอบการสอน ด้านสภาพห้องเรียน และด้านวัดผลและประเมินผล รวมทั้งเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการอ่านเอาความภาษาอังกฤษ (ENG 2001) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามสาขาวิชา คณะ ช่วงรหัสของนักศึกษา จำนวนครั้งที่เข้าเรียนต่อภาคการศึกษา วิธีการเรียน และผู้ที่นักศึกษาขอคำปรึกษาเมื่อมีปัญหา  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติและปัญหาการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และน้อยตามลำดับ แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้บรรยาย และด้านนักศึกษาตามลำดับ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานทั้งสองข้อเฉพาะบางด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract

This research investigates the current instructional practice as well as the instructional problems of the English Reading for Comprehension (ENG 2001) course in Ramkhamhaeng University, in terms of teaching methods and teaching techniques, lecturers, students, teaching materials, classroom conditions, and measurement and evaluation methods; moreover, it compares and contrasts the instructional practices and instructional problems of the course, according to sex, major, faculty, the range of ID code of the students, how often the students attended the class, learning methods, and resources that students could seek advice from when they had learning problems.  The principal findings are as follows.  Both the overall means and the means in all aspects of students’ attitude toward the instructional practices and instructional problems of ENG 2001 in the first semester of 2013 were found to be at a high level and at a low level, respectively.  The mean of lecturers was the highest and the mean of students was at the lowest.  The findings support both assumptions in certain aspects.

Article Details

บท
บทความวิจัย