แนวทางใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยแอปพลิเคชัน The New Guidelines of Cultural Tourism in Sukhothai Historical Park with Mobile Application

Main Article Content

วิริยา สีบุญเรือง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีการใช้การสื่อความหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบกิจกรรมและกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การจัดแสดง แสง สี เสียง แต่ปัจจุบันระบบสื่อความหมายที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร โครงการวิจัยนี้ จึงได้นำแอปพลิเคชันนำเที่ยว “Sukhothai Kingdom Tour Guide”  ที่นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ โบราณสถานและโบราณวัตถุ การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในอุทยาน การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านละครมาให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งานท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โครงการวิจัยได้ประเมินผลความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนแอปพลิเคชัน สร้างความประทับใจ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” แง่การส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยว  เกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ “มาก” และแง่การส่งเสริมภาพลักษณ์และการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด”

Abstract

            Nowadays, a variety of communicative strategies and approaches has been implemented to promote tourism industry at Sukhothai Historical Park e.g. tourist’s activities that highlight the background and culture, light and sound performances that demonstrate the important events in the past. Still, those communicative approaches are not successful as expected since the tourists have changed their behavior. For this reason, using the mobile application “Sukhothai Kingdom Tour Guide” was proposed as a new approach to promote the cultural tourism at Sukhothai Historical Park through the contents including the background, archeological data, arts, ancient buildings and items, routing plan in the park, etc. After using “Sukhothai Kingdom Tour Guide” mobile application, the questionnaire was provided to 200 participants to evaluate their satisfaction. This result project show the tourists understand more about the history, culture, tradition, and lifestyle of Sukhothai people. The tourists gained new experience through their interaction with the application . The routing plan in the park successfully encourages the tourist to develop their conservative mind and support the sustainable tourism development. The using application at Sukhothai Historical Park to create the positive image and to provide the cultural tourism information for Sukhothai Historical Park.


Article Details

บท
บทความวิจัย