วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Culture supports Tourism

Main Article Content

นงเยาว์ ชาญณรงค์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            วัฒนธรรมมีความสำคัญมาก เพราะวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญของชนชาติ วัฒนธรรมดำรงเชื้อชาติแม้ไม่มีประเทศแล้ว ปัจจุบันการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนมาก ช่วยพยุงเศรษฐกิจของชาติ และจุดขายของการท่องเที่ยวไทยก็คือ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้นทุนสำคัญของการท่องเที่ยว จึงนับว่าวัฒนธรรมไทยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

Abstract

            Culture has been regarded as a very important tradition as it can be clearly traced and described the prosperity of any particular nation even such country is no longer existed. At this present time, tourism to Thailand has brought in huge revenue to Thailand and up bringing the Nation’s economy. The main sales point in the Thai Tourism is the very beautiful culture of Thailand as it has its charming characteristics in many ways which considered as the main attractions of the Thai Tourism. For the above facts, it is regarded that Thai culture is supporting Tourism of Thailand.

Article Details

บท
บทความวิชาการ