นารีนครา: เมืองนี้เป็นของเธอ

Main Article Content

สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

บทคัดย่อ

นารีนครา: ใจหญิงแท้จริงดังเหล็กกล้า ชื่อของคำนำในพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนวนิยายจีนเรื่อง 她的城 (ทา เตอ เฉิง) ของ 池莉 (ฉือลี่)

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ