รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA

Main Article Content

กองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

   (ประภาส พาวินันท์, 2541, หน้า 37)  

ประภาส พาวินันท์. (2541). ทิศทางการให้บริการสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันราชภัฏ.

วารสารห้องสมุด, 42(2), 37-45.

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร