การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ ภาคกลางของประเทศไทย1 A Study of a Learning Resources Database for Artifacts Displayed at Archeological Sites in the Central Region of T

Main Article Content

ศุภรัตน์ ตี่คะกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายการศึกษาดังนี้คือ (1) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย และ (2) เชื่อมโยงข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี กับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ 3 กลุ่ม คือ (1) การเชื่อมโยงด้านยุคสมัย (2) การเชื่อมโยงด้านประเภทการใช้งานพื้นที่ และ (3) การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการจะทำให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่นั้นๆได้ชัดเจนขึ้น และจะทำให้แหล่งเรียนรู้ฯ เหล่านี้มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้อีกด้วย

คำสำคัญ:      แหล่งเรียนรู้;  โบราณวัตถุ;   แหล่งโบราณคดี

Abstract

          This article aims to study (1) the Learning Resources Database for Artifacts displayed at archeological sites in the central region of Thailand and (2) to link this archeological and historical information to that of other archeological sites in the vicinity. The archeological and historical information is grouped to link up information according to three criteria: (1) time period of the archaeological sites, (2) type of use of the archaeological sites and (3) connection with the archeological and historical attractions in nearby areas. The integrated knowledge derived from this study may enhance visitors’ understanding of history and archeology of the areas and help make these historical learning resources more interesting. In addition, the integration of the knowledge is used to transform the sites into historical and archeological resources and attractions.

Keywords:      Learning Resources; historical artifacts; archaeological sites

Article Details

บท
บทความวิจัย