เผยแพร่แล้ว: 2017-07-08

บทบรรณาธิการ

ประภาส พาวินันท์

การวิเคราะห์ด้านมืดของตัวละครในนิทาน An Analysis of the Dark Side of Selected Tales Figures

ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

175-191

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์