คุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชนไทย News Worthiness in Thai Mass Media’s Presentation

Main Article Content

ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชน และความต้องการเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชน กับคุณค่าข่าวใน                   การนำเสนอของสื่อมวลชนไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม สถิติในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ               การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า (1) ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและด้านอาชีพต่างกัน มีการประเมินคุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชนไทยแตกต่างกัน (2) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชนด้านสื่อที่นิยมเปิดรับ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเปิดรับ และด้านระยะเวลาในการเปิดรับต่างกัน มีการประเมินคุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชนไทยแตกต่างกันและ (3) ความต้องการเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชนของประชาชน  ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการประเมินคุณค่าข่าวใน การนำเสนอของสื่อมวลชนไทย

คำสำคัญ:     ความต้องการเปิดรับข่าว;  คุณค่าข่าว;  สื่อมวลชน

Abstract

In this research investigation, the researcher examines the relationships between demographical factors, news exposure behaviors from the mass media, and the need for such news exposure and news worthiness in the presentation of Thai mass media. In this quantitative research investigation, using the cluster sampling method, the researcher selected a sample population of 400 members. Using a questionnaire as a research instrument, the researcher collected a sample population consisting of Bangkok Metropolis residents sixteen years of age or above. Using techniques of descriptive statistics, the researcher employed a t test technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique in addition to Pearson’s product moment correlation coefficient and the least significant difference (LSD) multiple comparison methods. The results of hypothesis testing at 0.05 level of significance were as follows. (1) The Bangkok Metropolis residents who differed in the demographical characteristic of gender exhibited concomitant statistically significant differences in concern with evaluating of news worthiness in Thai mass media’s presentations. (2) Subjects who differed in mass media exposure behaviors in the aspect of media type revealed associated and respect to the aspect of length of time of having been exposed displayed parallel and the aspect of length of time having been exposed manifested concomitant statistically significant differences in concern with evaluating of  news worthiness in Thai mass media’s presentations. (3) The researcher also determined that the overall need for news exposure were positively correlated with evaluating of news worthiness in Thai mass media’s presentations at a moderate level.

Keyword:     need for news exposure;   news worthiness;   mass media

Article Details

บท
บทความวิจัย