ความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม CUSTOMERS REQUIREMENT IN CONVENIENCE FOR PUBLIC LIBRARIES IN MAHASARAKHAM PROVINCE

Main Article Content

ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 14 แห่ง จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชนในจังหวัดมหาสารคามโดยรวม และรายด้านช่องทางบริการอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ด้านบริการยืม-คืน และด้านการสืบค้นสารสนเทศ ลูกค้าต้องการจากช่องทางบริการโดยตรง ส่วนด้านบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าและด้านการจัดบริการส่งข่าวสารทันสมัย ลูกค้าต้องการบริการทางโทรศัพท์และเว็บไซต์

คำสำคัญ:     ความต้องการของลูกค้า; ช่องทางการบริการ; ห้องสมุดประชาชน; จังหวัดมหาสารคาม

Abstract

The purpose of this research aims to study the customer requirement in  convenience for public libraries in Mahasarakham province. The research methodology of this study used survey research design by collected questionnaire from 400 Mahasarakham public libraries’ customers from 14 libraries. The data was analyzed using descriptive analysis through percentage, mean and standard deviation. The study found that the customer requirement in convenience were all of high. As the result, the customers require the direct convenience for the circulation service and information search. Besides, the customers require using phone and website for the reference desk and current awareness service.

Keywords:    customer requirement; convenience; Public libraries; Mahasarakham Province

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์

อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

หน่วยวิจัยการจัดการสารสนเทศ