การประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี Rituals in Thai Pongal festival at Srimahaumadevi temple

Main Article Content

ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่นำเสนอการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลที่    วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเทศกาลไทปงกัลเป็นเทศกาลที่ชาวทมิฬในอินเดียใต้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระอาทิตย์และวัวควายที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนอุดมสมบูรณ์  และ                 เมื่อชาวทมิฬอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ได้นำเทศกาลไทปงกัลเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม          จากการศึกษาพบว่า คติความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลที่วัดพระศรีมหา-   อุมาเทวีแตกต่างจากคติความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลในอินเดีย โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้ เกิดจากการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้คติความเชื่อ             ในเทศกาลไทปงกัลที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นคติความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น และช่วงระยะเวลาการประกอบพิธีกรรมก็สั้นกว่าในอินเดีย รวมถึงการประกอบพิธีกรรมโดยพราหมณ์ และการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมพิธีโดยมีเงินเป็นปัจจัยสำคัญ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมของการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลไปอย่างสิ้นเชิง

คำสำคัญ:      ไทปงกัล;   วัดพระศรีมหาอุมาเทวี;  ทมิฬ

Abstract

          This article presents Rituals in Thai Pongal festival at Srimahaumadevi temple. Thai Pongal festival is harvest festival and thanks for Surya, God of the sun and cattle who help human’s agriculture good. Then Tamil people migrated to Thailand they also bring Thai Pongal festival. However, in this case shows a different of believe and rituals in Thai Pongal festival at Srimahaumadevi temple and believe and rituals in Thai Pongal festival in India. The important thing it make different is culture, and make believe in Thai Pongal festival at Srimahaumadevi temple is only religion believe. And rituals period at Srimahaumadevi temple are shorter than rituals period in India. Include rituals by bramans and separate a group of worship by money, there chance the original reason of rituals in Thai Pongal festival completely.

Keywords:     Thai Pongal;   Srimahaumadevi temple; Tamil

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง