เผยแพร่แล้ว: 2014-12-12

เกณฑ์การตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์