การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Main Article Content

โชติกา กิตติกรณิศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ1) เพื่อสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินความตรงของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ในกรอบของการใช้โครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้โครงงาน และ  3) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนบ้านสระประดู่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทศนิยมโดยใช้โครงงานจำนวน 12 แผน แบบบันทึกของครูในการใช้โครงงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน (ค่าความเชื่อมั่น=0.87)แบบประเมินเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (ค่าความเชื่อมั่น =0.84)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2543). คู่มือครูแนวการจัดทำแผนการสอนพัฒนาศักยภาพ:โครงการทดลองพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย. กรุงเทพฯ:ชวนการพิมพ์.__________. หลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (2551). กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

ชัยวัฒน์ สิทธิรัตน์. (2543). เทคนิคการตั้งคำถามพัฒนาความคิด. นนทบุรี:สหมิตรแอนด์พับลิสซิ่ง.

ทิศนา แขมมณี. (2542). การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL). วารสารวิชาการกรุงเทพฯ:ไอ เอสพริ้นติ้งเฮาส์.__________. (2552). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: ก.การพิมพ์.

พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์. (2551). ทักษะ 5C เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนแบบบูรณาการ.กรุงเทพฯ:ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2553). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม.

สรรเพชร อิสริยาวัชรากร. (2546). ทฤษฎีการสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา. ราชบุรี:สถาบันราชภัฎจอมบึง.

สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2543). สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. วารสารวิชาการ, 3, 70-75.

สำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์กรมหาชน. (2552).http://www.nicts.or.th/. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555.

อำภรณ์ ใจเที่ยง.(2550). หลักการสอน. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.__________. (2553). http://www.niets.or.th/. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2555.__________. (2554). http://www.niets.or.th/. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2555.

John Dewey. (1933). Howwe think, a restatement of the relation of reflective thinking totheEducative process, Boston : New York D.C. Health and Co.