ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่อการรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “พลศึกษาเกมส์” จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ราตรี เงางาม
สุริยา ประดิษฐ์สถาพร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในการรายงานผลการแข่งขันกีฬา 2) เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการรายงานผลการแข่งขันกีฬา 3) เพื่อศึกษาความรวดเร็วในการนำเสนอเนื้อหาการรายงานผลการแข่งขันกีฬา 4) เพื่อศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสารการรายงานผลการแข่งขันกีฬากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 และสถานภาพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 39.8


สำหรับ ผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่นำมารายงานผลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ด้านรูปแบบและเทคนิคโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ด้านความรวดเร็วในการนำเสนอเนื้อหาการรายงานผล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75ส่วนความแตกต่างด้านเพศ,อายุ,และสถานภาพ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพผู้ให้ข้อมูลในการรายงานผล ด้านรูปแบบและเทคนิคการรายงานผล ด้านความรวดเร็วในการนำเสนอเนื้อหาการรายงานผล และด้านแนวโน้มของพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน โดยในทุกด้านมีระดับนัยสำคัญ 0.05


ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อภายในมีการเปิดรับข่าวสารส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดาห์ การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภายนอก หรือสื่อมวลชน พบว่า มีพฤติกรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดาห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ราตรี เงางาม

สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

สุริยา ประดิษฐ์สถาพร

สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

References

ปรมะ สตะเวทิน. (2540). หลักนิเทศศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 9) : ภาพพิมพ์.

ประชัน วัลลิโก. (2547). การรายงานข่าวด้านศิลปและวัฒนธรรมกีฬาเอกสารการสอนชุดวิชา การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการ หน่วยที่ 11 นนทบุรี. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พนม วรรณศิริ. (2544). การสื่อข่าวและการเขียนข่าว. กรุงเทพฯ สารพันธ์ศึกษา.พนัสดา ใบบัว. (2550). การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการพัฒนางานข่าวในโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,สาขาพัฒนาสังคมศาสตร์.

มาลี บุญศิริพันธ์. (2550). วารสารศาสตร์เบื้องต้น: ปรัชญาและแนวคิด. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2546). การประชาสัมพันธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สริตา พรพนาวัลย์. (2543). รูปแบบการนำเสนอข่าวกีฬาของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.รายงานโครงการเฉพาะบุคคลมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เสกสรร สายสีสด. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : ออลบุ๊คพับลิชชิ่ง. Lewin, K. (1947). Channel of group life. Human Relations, 143-153.