มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้  คุณธรรม  และจริยธรรม  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน  และการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  เป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้  และองค์ความรู้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอื่น ๆ  ตลอดทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

                ฉบับนี้เป็นที่  18  ฉบับที่  1  มกราคม – มิถุนายน  2559  ประกอบด้วย  บทความวิจัย  11  เรื่อง  บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการศึกษา  พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  การเผยแพร่งานวิจัย  ผลงานที่จะได้รับการพิจารณา  ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ของวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารในสาขาวิชานั้น ๆ  และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

                บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 09-04-2019

การสํารวจ รวบรวม และศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารพื้นถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก

จักรกฤช ศรีละออ, วณิชญา ฉิมนาค, ขนิษฐา ไชยแก้ว, ประหยัด แผนสมบูรณ์, ปุณณดา ทะรังศรี

17-26

การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส

ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, สุนันทา ศรีม่วง, ณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล

50-60