คุณลักษณะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่องค์การเอกชนต้องการ กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี

Main Article Content

อรณิชา บุตรพรหม

บทคัดย่อ

ศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ฉบับ คือ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ คุณลักษณะที่ต้องการและจำเป็น แนวโน้มและแผนงานการจัดการความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการที่มีระยะเวลาดำเนินงานมา 21 ปี ขึ้นไป และสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวน 100-500 คน นั้นมีจำนวนมากที่สุดที่ร้อยละ 24.81 และ 53.38 คุณลักษณะพื้นฐานด้านการประสานงานมีค่าเฉลี่ยที่ต้องการสูงสุด 3.25 และคุณลักษณะประจำกลุ่มงานด้านการมีความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 แนวโน้มของกิจกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตขององค์การในเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.93 ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอนาคตเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.91 ปัจจุบันองค์การมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการร้อยละ 45.86 องค์การมีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่ และองค์การมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านโลจิสติกส์ตามคุณลักษณะที่ต้องการร้อยละ 30.83 และองค์การไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสร้างคุณลักษณะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ต้องการร้อยละ 52.63

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

อรณิชา บุตรพรหม

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

References

--