ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

สุพิชชา โชติกำจร
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรที่ยากจนและภาวะความรุนแรง ความยากจนของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้ Head-count Ratio และ FGT-index  2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรโดยใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ของ UNDP และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิตส์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม


ผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีสัดส่วนครัวเรือนที่ยากจนอยู่ที่ร้อยละ 11.50  และมีค่าความรุนแรงของความยากจนเท่ากับร้อยละ 4.13  ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า หากหัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาต่ำกว่าภาคบังคับ ทำการปลูกข้าวหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก มีผู้พึ่งพิงในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก และมีรายได้จากการภาคเกษตรลดลง จะมีผลทำให้ครัวเรือนเกษตรมีโอกาสที่จะยากจนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการขยายโอกาสทางด้านศึกษาให้แก่สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร และให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการเสริมสร้างกิจกรรมการผลิตนอกภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

สุพิชชา โชติกำจร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

เฉลิมศาสตร์ วิเชียรเพริศ. (2550). ภาวะความยากจนและการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรไทยปีเพาะปลูก 2547/48. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทิพวรรณ ดวงปัญญา. (2549, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44. 562 - 572.

วรายุทธ พลาศรี. (2556, มกราคม - เมษายน). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 7(1), 29-38.

สุพัตรา แตงเอี่ยม. (2544). การเปรียบเทียบการกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรไทย ในระหว่างปีเพาะปลูก 2541/42. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรเดช ตระกูลคูศรี. (2541). การวิเคราะห์การกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.phetchabun.doae.go.th/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9. (วันที่ค้นข้อมูล : 25 กรกฎาคม 2559).

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). บัญชีประชาชาติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html#. (วันที่ค้นข้อมูล : 29 กรกฎาคม 2559).

อารีย์ เชื้อเมืองพาน. (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม). ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 16(2), 30 - 45.