แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

อรพรรณ จันทร์อินทร์
สุวภัทร อำพันสุโข
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์ และอุปทาน สำหรับด้านอุปสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จังหวัดสงขลา จำนวน 400 จำนวน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบที และในด้านอุปทาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลา และนักท่องเที่ยว จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้องการด้านการให้บริการทางมากที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพและรายได้แตกต่างกันมีความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่แตกต่างกันที่ระดับนักสำคัญทางสถิติ 0.05 สำหรับแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลา คือ การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดสงขลา ซึ่งหน่วยงานบริการเชิงการแพทย์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ โดยจะต้องมีระบบมาตรฐานการแพทย์ที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล JCIA (Joint Commission international Accreditation USA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

อรพรรณ จันทร์อินทร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สุวภัทร อำพันสุโข, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เพียงพิศ ศรีประเสริฐ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

References

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา. (2558). แผนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนจังหวัดสงขลา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : stg.songkhla.go.th/news/download/filename=files/com_news. (วันที่ค้นข้อมูล :
2 กุมภาพันธ์ 2558).

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. เข้าถึงได้จาก http://thai.tourismthailand.org

วิชัย ทองแตง. (2555). ชงโรดแมพ ชิงฮับHealth Care เอเชีย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thai-aec.com/ 432#ixzz3muFObVdL (วันที่ค้นข้อมูล : 25 มีนาคม 2558).

ณฤมล ประสิทธิ์. (2552). พฤติกรรมและความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

นาวีชื่นใจและกนกวดีพึ่งโพธิ์ทอง. (2555). พฤติกรรมและความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 51-59

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2015). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนปี 55 : สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า 2,500 ล้านบาท. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.thai-aec.com/616#ixzz3ireNlKtS (วันที่ค้นข้อมูล : 2 กุมภาพันธ์ 2558).

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน. (2012). การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://artidbiomed.blogspot.com/2012/03/blog-post_31.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 2 กุมภาพันธ์ 2558).
Dawn. D. K. & Pal. S. (2011). MEDICAL TOURISM IN INDIA: ISSUES, OPPORTUNITIES AND DESIGNING STRATEGIES FOR GROWTH AND DEVELOPMENT. International Journal of Multidisciplinary Research .1( 3), 186-202.

TheBridges Magazine. (2010). การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thebridges magazine.com/ content.php?id=326. (วันที่ค้นข้อมูล : 2 กุมภาพันธ์ 2558).