มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้  คุณธรรม  และจริยธรรม  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน  และการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  เป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้  และองค์ความรู้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอื่น ๆ  ตลอดทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

                ฉบับนี้เป็นที่  18  ฉบับที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559  ประกอบด้วย  บทความวิจัย  8  เรื่อง  บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการศึกษา  พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  การเผยแพร่งานวิจัย  ผลงานที่จะได้รับการพิจารณา  ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ของวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารในสาขาวิชานั้น ๆ  และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

                บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 10-07-2019

ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ศศิธร แท่นทอง, จีรภา เพชรวัฒนานนท์, อัคกะบัทคาน ปาทาน, ภาณุสิทธ์ มั่นคง

54-64