ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Main Article Content

รัญฑ์ฐิญา ไสยราช
ฉลอง ชาตรูประชีวิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  การวิจัยมี 2 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 31 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 173 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  7  คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลางทุกด้าน 2) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย รายการพัฒนา จำนวน 77 รายการ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 15 แนวทาง ด้านการคัดกรองนักเรียน 19 แนวทาง ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 16 แนวทาง ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 12 แนวทาง ด้านการส่งต่อนักเรียน 15 แนวทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

รัญฑ์ฐิญา ไสยราช, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉลอง ชาตรูประชีวิน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

References

กมลพรรณ จ้อยสูงเนิน. (2553). สภาพและปัญหาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ระดับช่วงชั้น 3-4 ตามทัศนะของครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: บุ๊คพอยท์ วิชาการ.

ตุลา มหาพสุธานนท์. (2547). หลักการจัดการหลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ

นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2558). การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน. สงขลา: บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด.สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด. บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2549). ทางเลือกการบริหารทางอยู่รอดขององค์กร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง.

ปิยะนุช นารอง. (2554). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร.

เพ็ญศรี นิตยา. (2551). สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลย.

รัตนา สายคณิต. (2547). การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่ง แก้วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.

ลัดดาวัลย์ เพชรจันทร์. (2559). ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนบ้านปลวกแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี.

วิชิต รุ่งศรีทอง. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สถาบันราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา.

วิทยา ด่านธำรงกูล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพฯ : บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.

สมยศ นาวีการ. (2546). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ1991 จำกัด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560. พิษณุโลก : กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงธิการ. (2551). บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนกรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิคจำกัด.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.(2547). แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

อัชรา เอิบสุขสิริ. (2557). จิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัษฎายุท โพธิ์นอก. (2558). สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม.

Lydotta M. Taylor and Jill M. Fratto. (2012). Transforming Learning through 21st CenturySkills. New Jersey : Pearson Education.