การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

วรพล วรสุวรรณโรจน์
พระครูรัตนสุตาภรณ์ .

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและลักษณะการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก และ เพื่อนำเสนอรูปแบบการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน และการสนทนากลุ่มย่อย 9 คน


          ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ต้องเป็นไปตามระบบของกฎหมายและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  2. องค์ประกอบและลักษณะการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกต้องประกอบไปด้วยรูปธรรมและนามธรรม และ 3. รูปแบบการสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบกลุ่มทีมจัดตั้ง เป็นทีมที่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นมาในการรับใช้ประชาชน และ 2. รูปแบบกลุ่มอาสาพัฒนา เป็นกลุ่มที่มีจิตใจอยากพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วรพล วรสุวรรณโรจน์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ., สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2543). การสื่อสารกับพื้นที่สาธารณะ: ทัศนะของ Habermas มองสื่อใหม่มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด.

บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย. (2544). บทกระชับความเข้าใจเรื่องพื้นที่สาธารณะและการสื่อสารในสื่อเก่าสื่อใหม่เชื่อมร้อย. กรุงเทพฯ : การพิมพ์จำกัด.

วรพล วรสุวรรณโรจน์. (2561). การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สิริรัตน์ รัตนกาญจน์. การสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะของสังคมไทย: ร่องรอยขีดเขียนในส้วมสาธารณะและเว็บบอร์ดในไชเบอร์สเปช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Mills, C. W. (1959). The power elite. New York: Oxford University Press.