การพัฒนาชุดฝึกอบรม การตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

Main Article Content

ธนากรณ์ เจริญยิ่ง
ดิเรก ธีระภูธร

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,558 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนขาณุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 92 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดฝึกอบรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade 2) แบบทดสอบการใช้ชุดฝึกอบรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 


          ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยโปรแกรม Zipgrade สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีประสิทธิภาพ 83.15/82.87 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรม (post-test) สูงกว่าก่อนอบรม (pre-test) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ธนากรณ์ เจริญยิ่ง, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดิเรก ธีระภูธร, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

References

กมล สังข์ทอง. (2555). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

แคทรียา สุจจิตร์จูล พงษ์เพชร อ่อนม่วง และนุชนาฏ สัตยากวี. (2558). ระบบตรวจข้อสอบปรนัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. สาขาวิศวกรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

นุชนาถ คงทอง นุชนาฏ ใจดำรง และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, 5(1), 13-27.

ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว. (2560). การพัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนนอกระบบโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. Verdian E-Journal, SilpakornUniversity, 10(2), 608-622.

วุฒิพงษ์ ชินศรี และศิริวรรณ วาสุกรี. (2558). การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1), 1-17.

สายยนต์ จ้อยนุแสง. (2552). การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อัจฉราภรณ์ จำปาวัน. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 12, 1004-1015.