ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อป้ายภาษาจีนใน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จิราพร เนตรสมบัติผล
เดชา ชาติวรรณ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจำนวนและแบ่งหมวดหมู่ของป้ายประกาศภาษาจีนในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำรวจทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อป้ายประกาศในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้สำรวจจำนวนและแบ่งหมวดหมู่ของป้ายภาษาจีนที่ปรากฏในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครทั้ง 13 แห่งและทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 400 คนที่มีต่อป้ายภาษาจีนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมถึงสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง


          ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครทั้ง  13 แห่งมีจำนวนป้ายภาษาจีนที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด 168 ป้าย แบ่งเป็น ป้ายให้ข้อมูล 120 ป้าย ป้ายเตือน 14 ป้าย ป้ายห้าม 33 ป้ายและป้ายจำกัดขอบเขต 1 ป้าย โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าป้ายภาษาจีนที่ปรากฏในแหล่งท่องเที่ยวทุกกลุ่มนั้นมีจำนวนเพียงพออยู่ในระดับพอใช้ มีความต้องการป้ายให้ข้อมูลเป็นอันดับหนึ่งในทุกกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว ด้านการใช้ภาษาบนป้ายภาษาจีน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่ามีความถูกต้องในระดับมากที่สุด และผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกับผลสำรวจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในทุกข้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

จิราพร เนตรสมบัติผล, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เดชา ชาติวรรณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename=index.(วันที่ค้นข้อมูล: 8 กรกฎาคม 2561).

ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง. (2559). ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา. เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์.

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์. (2558). รายงานการศึกษาส่วนบุคคลการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบต่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ.

Wang Lin. (2011). An Investigation of C-E Translation of Tourism Public Signs in China.Humanities & Social Science Journal of Hainan University, 30(2), 58-62.

Hui Jingting. (2009). On Investigation and Analysis of the Tourism Signs and Their Translation.Journal of Changchun University of Science and Technology (Social ScienceEdition), 22(4), 585-589.

Song Defu, et al. (2011). English-Chinese Public Signs. Beijing: China & Power.