โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

Main Article Content

วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อจำนวนครั้งของการซื้อผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ของหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน  อาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ปัจจุบันกับผลิตภัณฑ์ใหม่  ของหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้าป่านศรนารายณ์  โดยให้ตอบแบบสอบถาม เลือกตัวอย่าง จำนวน 397 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูล  เชิงประชากรศาสตร์ และใช้สถิติ  Pearson Chi-Square (P) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และ Paired Simples T-Test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร


ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 397 คน จำแนกได้เป็นเพศหญิง จำนวน 309 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 192 คน มีรายได้เฉลี่ยเดือน เท่ากับ 50,001 บาทขึ้นไป มากที่สุด มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จำนวน 191 คน  พฤติกรรมการซื้อสินค้าป่านศรนารายณ์ ประเภทสินค้าที่ซื้อกระเป๋ามากที่สุด จำนวน 214 คน มีความถี่ในการซื้อ 2-3 ครั้ง มากที่สุด และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ที่ต่างกันมีความความสัมพันธ์ต่อจำนวนครั้งของการซื้อสินค้าป่านศรนารายณ์ ผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนซื้อกับความพึงพอใจหลังซื้อสินค้าปัจจุบันและซื้อสินค้าใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีความประทับใจ (ความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง) ในทุกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจหลังซื้อสินค้าปัจจุบันกับความพึงพอใจหลังซื้อสินค้าใหม่พบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายมีผลทำให้ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วัชระ ยี่สุ่นเทศ, คณะบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์, คณะบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

References

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการและการบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข. (2552, มกราคม-มิถุนายน). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสําหรับผู้ประกอบการสตรีในชุมชน:กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดย่อมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าฝ้าย.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(1).

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม. (2544). การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2546). การบริหารการตลาด: กลยุทธ์และยุทธวิธี. กรุงเทพฯ: มติชน.

อารียา กองกาญจนาทิพย์. (2553). ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้ผ้าขาวม้าของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการตลาด.

Armstrong, G. and Kotler, P. (2003). Marketing: An introduction. 9th Edition. Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall.

Christopher Lovelock and Lauren Wright. (2002). Principles of Service Marketing and Management. 2nd Edition. University of North Carolina Lauren Wright, California State University-Chico.

Etzel, M. J., Walker, B. J. and Stanton, W. J. (2007). Marketing. 14th Edition. Boston: McGraw – Hill.

Kotler, P. (2000). Marketing management: analysis, planning implementation and control.9th Edition. International.

Peter, P. J. and Donnelly, J. H. (2007). Marketing Management: Knowledge and Skills.8th Edition. NewYork: McGraw Hill.