มาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

กมลภพ ยอดบ่อพลับ
พึงรัก ริยะขัน
นนทชา ชัยทวิชธานันท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  และ 2) เพื่อศึกษามาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.2 เพศชายร้อยละ 42.80 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีจำนวน 4 คน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัย ทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ลักษณะของชุมชนอยู่ในย่านที่พักอาศัย อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านอาชญากรรม และรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งนี้เคยเข้าร่วมการอบรมป้องกันอาชญากรรม และหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนั้น พบว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม พิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการ  ด้านการสนับสนุน ด้านการประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาวิเคราะห์มาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีส่วนร่วม สรุปเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมประชาชน และมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสจะกระทำความผิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

กมลภพ ยอดบ่อพลับ, คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พึงรัก ริยะขัน, คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นนทชา ชัยทวิชธานันท์, คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

References

กรมการปกครอง. (2559). รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพิษณุโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. (วันที่ค้นข้อมูล : 12 มีนาคม 2558)

ชยพัทธ์ วงศ์ธนวีร. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ. (2539). รายงานการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตรยุทธศาสตร์การตำรวจชุมชนระดับสถานีตำรวจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา. นครปฐม: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

นฎกร คำประสิทธิ์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. (รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยาลัยรัฐกิจบัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม.

นเรศ คงโต สุชาติ แสงทอง และสุขสมาน สังโยคะ. (2557). ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 16(1), 130-137.

บุญชม ศรีสะอาด. (2533). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

ประชา คงคารักษ์. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอสองสอง จังหวัดแพร่. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

ไพโรจน์ โกษา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

วสันต์ ชัยลา. (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะรัฐประศาสนศาสตร์,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

วิเชียร สิงห์ปรีชา. (2538). บทบาทของตำรวจในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2561). รายงานสถิติอาชญากรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rtpoc.police.go.th/file2.php?f=5. (วันที่ค้นข้อมูล : 21 กุมภาพันธ์ 2561)

James, L. Creighton. (2005). Making Better Decisions through Citizen Involvement. The PublicParticipation Handbook. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.