หลักการ แนวคิดและแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

สิริมาส หมื่นสาย
สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา

บทคัดย่อ

            บทความฉบับนี้มุ่งอธิบายหลักการและแนวคิด มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรส่งเสริมทางด้านงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การกำกับดูแล และควบคุมกระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ สำหรับเด็กให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีเครื่องเล่นสนามที่เสริมทักษะทางร่างกายและมีปลอดภัยสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ สอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมกระบวนการในการจัดกิจกรรมพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ควรจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้เป็นรูปธรรมและให้คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกระบวนการในการสร้างระบบเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างศูนย์ฯ และผู้ปกครอง ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างศูนย์ฯ ชุมชน และผู้ปกครองขึ้นภายในศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553). มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2549). คู่มือการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2554). การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ยอดขวัญ เกษทองมา. (2553). การพัฒนาตัวแบบการบริหารการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริบาลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

วุฒิสาร ตันไชย. (2555). การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย.