แนวคิดเรื่องอจินไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท: ความหมายและความเข้าใจ

ผู้แต่ง

  • พงษ์ศิริ ยอดสา ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

คำสำคัญ:

อจินฺเตยฺย, อจินไตย, ความหมาย, การตีความ, คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

บทคัดย่อ

คำว่า อจินฺเตยฺย (อจินไตย) ในการรับรู้ของชาวพุทธแปลว่า สิ่งไม่ควรคิด เชื่อมโยงไปสู่อจินฺเตยยสูตรในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ซึ่งพจนานุกรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต่างเห็นพ้องกันด้วยเหตุผลจากไวยากรณ์ของภาษาบาลีว่าต้องแปลเป็น “ไม่ควรคิด” หรือ “ไม่พึงคิด” แต่ความหมายจากการแปลเป็นภาษาไทยในปัจจุบัน เมื่อนำไปใช้กับบริบทในพระสูตรอื่นที่แปลด้วยวิธีการทับศัพท์กลับไม่สอดคล้องกับบริบท ในบทความฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเชิงเอกสารผ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏการใช้งานคำว่า อจินไตยในที่ต่าง ๆ แล้วนำมาศึกษา ตีความตามแนวคิด 1) การตีความตัวบทผ่านระบบภาษาของคัมภีร์ 2) การเชื่อมโยงข้อความในตัวบทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และ 3) การตีความตามเจตนารมณ์ของผู้บันทึกหรือผู้สอน แล้วจึงวิเคราะห์เพื่อให้เห็นนัยยะต่าง ๆ ของคำว่า อจินไตย จากความหมายเดิม และให้ความเห็นเป็นความหมายเพิ่มเติมจากบริบท

          ผลการศึกษาพบว่า ระบบภาษาของคำว่า อจินฺเตยฺย จากไวยากรณ์บาลีทุกสายถูกบังคับให้แปลว่า “ไม่ควรคิด” หรือ “ไม่พึงคิด” ส่วนการตีความด้วยการเชื่อมโยงข้อความจากตัวบทอื่น และการตีความตามเจตนารมณ์ของผู้สอน ทำให้พบความหมายใหม่จาก 3 นัยยะ คือ 1) นัยยะของการห้าม ด้วยคำว่า “ไม่ควรคิด” โดยห้ามในสิ่งที่ไม่สามารถใช้วิสัยแห่งปฏิปทาที่ต่ำไปคิดหรือรู้ในเรื่องที่วิสัยแห่งปฏิปทาที่สูงกว่ารู้ได้ 2) นัยยะของการเปรียบเทียบคุณค่า ด้วยคำว่า “มีคุณค่ามากจนไม่สามารถคิดได้” จากประสบการณ์ในอดีตกับประสบการณ์ใหม่ที่พึ่งได้รับรู้แล้วเปรียบเทียบคุณค่า และ 3) นัยยะของวัตถุที่มีคุณค่ามากในตัว ด้วยคำว่า “ไม่สามารถอธิบายได้” “มีอานุภาพมากจนไม่สามารถคิดได้” โดยส่วนใหญ่เป็นนามธรรมที่มีคุณค่ามากในตัวเองและมีอานุภาพจนไม่สามารถอธิบายได้ว่า มีอานุภาพมากเท่าใด เช่น การอธิบายอานุภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานว่า มีอานุภาพเท่าใด ดังนั้น ความหมายเพิ่มเติมของคำว่า อจินฺเตยฺย คือ “ไม่สามารถคิดได้” จึงเป็นอีกความหมายที่ควรนำมาใช้ประกอบการศึกษาและอธิบายพระสูตรที่มีการใช้คำว่า อจินไตย แทนการทับศัพท์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจบริบทที่ปรากฏพร้อมกับคำว่า อจินไตย ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

References

อักษรย่อ

PTS พระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ์

PTSD พจนานุกรมบาลี-อังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์ (Davids, T.W. Rhys and William Stede. The Pali Text Society's Pali-English Dictionary. The Pali Text Society, 1921-1925.)

Vim Vv คัมภีร์ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (The Pali Text Society. Vimānavathu: Stories of the Mansions. Traslated by I.B. Horner. London: The Pali Text Society, 2005.)

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

จอร์จ ดี. บอนด์. (ม.ป.ป.) หลักการตีความในเนติปกรณ์ และเปฏโกปเทส แปลโดย. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สืบค้น 22 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://bookstore.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=455&articlegroup_id=102

โดนัลด์ เอส. โลเปส, "ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ," แปลโดย. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 27 มีนาคม 2558, https://www.mcu.ac.th/article/detail/513.

บุญสืบ อินสาร. (2555). พจนานุกรมบาลี-ไทย ธรรมบทภาค 1-4. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

ประยุทธ์ หลงสมบุญ. (2546). พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

นิติ มณีกาญจน์. (2556). “ความจริง” และ “วิธีการ” : แนวคิดการตีความตัวบทของ Hans-Georg Gadamer. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1), บทคัดย่อ.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2536). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

. (2555). พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด 91 เล่ม. (พิมพ์ครั้งที่ 6) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์พีรยุทธ ญาณวโร. (2557). ศึกษาสติและสัมปชัญญะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2558). ไวยากรณ์บาลี ตามแนวกัจจายนวยากรณ์ โมคคัลลานวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย: นครปฐม.

สุชญา ศิริธัญภร. (2557). วิจารณ์สดุดีคัมภีร์เนตติปกรณ์. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 1(2), 143-155.

อุทัย สติมั่น. (2561). จักกวัตติสูตร: ศึกษาวิเคราะห์บนฐานทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์. วารสารธรรมธารา, 4(1), 37.

ภาษาอังกฤษ

Davids, T.W. Rhys and William Stede. (1921-1925). The Pali Text Society's Pali-English Dictionary. The Pali Text Society.

Rachasak Jirawat. (2560). Prescriptive Grammar in Spoken English and Its Role in the Classroom. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 32(2), 27-40.

The Pali Text Society. (2005). Vimānavathu: Stories of the Mansions. Traslated by I.B. Horner. London: The Pali Text Society.

The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2017). Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Retrieved April 21, 2022, from https://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#HermIeTheoInte.

Walters, Jonathan S. (2018). Legends of the Buddhist Saints. Jonathan S’ Walters and Whiteman College.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2023