ที่ปรึกษา

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

องบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.นฤมล เพ็ชรสุวรรณ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล 

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา 

อดีตอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพล 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกรณ์ คำรอด 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์นภเกตน์ สายสมบัติ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์