ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล      

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายสยาม โชคสว่างวงศ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางปาริชาต บัวขาว      

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

องบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.นฤมล เพ็ชรสุวรรณ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย      

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล 

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา 

อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข     

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปลัดกอง  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพันธ์ รัตสุข  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ

นางสาวหทัยชนก เสาร์สูง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวมลิวัลย์ กระเหว่านาค

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์