วารสารปัญญาภิวัฒน์  ISSN 2651-1088 (ออนไลน์)

 

วารสารปัญญาภิวัฒน์  เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

   - ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ  และบทความปริทัศน์

   - ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์

2021-10-27

สืบเนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) มีข้อกำหนดว่า ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว วารสารปัญญาภิวัฒน์จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ ดังนี้

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ตามรายละเอียดนโยบายกองบรรณาธิการ
  2. อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์:บทความละ 5,500 บาท

       กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ส่งบทความทุกกรณี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารปัญญาภิวัฒน์
โทร. 0 2855 1102 (คุณหทัยชนก เสาร์สูง), 0 2855 0908 (คุณนันทภา สงวนดิลกรัตน์)
E-mail: journal@pim.ac.th

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2019-11-21

jhfc.jpg

  - วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์ (วารสารใหม่)

วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์เป็นวารสารวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพทุกสาขา ระบบบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลสุขภาพอาหารและบริการ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการนวัตกรรมด้านสุขภาพและอาหาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์: 02 855 0908  อีเมล: jhfc@pim.ac.th

https://he03.tci-thaijo.org/index.php/JHFC/index

isjet.jpg

- International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) 

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: isjet@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

cjssm.jpg

  -  Chinese Journal of Social Science and Management (CJSSM) 

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1048 อีเมล: cjssm@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index

asean.jpg

  - Journal of ASEAN PLUS+ Studies

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: aseanplus@pim.ac.th

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus/index

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการผ้าทอมือ

อรวิภา มงคลดาว, มนัสวาสน์ โกวิทยา, อาชัญญา รัตนอุบล

15-29

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและชุมชนเอื้ออาทรแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มคนทุกช่วงวัย ตำาบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พรชนก ทองลาด, สนธิญา สุวรรณราช, อัมเรศ เนตาสิทธ, ชุตินิษฐ์ ปานคำ, สุพรรณี คำวาส, อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก, นิศากร สุวรรณ

30-47

การใช้บุคคลต้นเเบบเพื่อเสริมสร้างเเรงจูงใจในตนเอง

พงศกร จันทร์ฉาย, จีรพัชร บุณยพรหม, อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ศิริรัตน์ ศรีสอาด

352-367

ดูทุกฉบับ