เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ความยาวของบทความ 10-15 หน้า ในไฟล์ Word
 • เซ็นต์หนังสือนำส่งก่อนการตีพิมพ์บทความ
 • ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยอมรับข้อกำหนดในวารสารของคุณเพื่อพิจารณาบทความ ยินยอมให้กองบรรณาธิการอนุมัติและแก้ไขตามต้นฉบับ
 • ในขณะเดียวกัน ลิขสิทธิ์ของบทความนี้ก็มอบให้กับวารสารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หากรูปภาพ แบบฟอร์ม เนื้อหา และ/หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในบทความมีการร้องเรียน ฉันและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ยินดีที่จะรับผิดชอบทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียว
 • ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์อื่น ไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาบทความของสิ่งพิมพ์อื่น และไม่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากสิ่งพิมพ์อื่น
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • ลิ้งค์ขั้นตอนการส่งบทความ:https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/step-for-manuscript-submission
 • กรุณาให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ในข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for Editor) กดบันทึก รวมถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในช่องทางดังกล่าว

คําแนะนําในการเตรียมบทความ

การเตรียมบทความ (.pdf) (.docx)

Template บทความวิจัย ภาษาไทย (.pdf) (.docx)

Template บทความวิชาการ ภาษาไทย (.pdf) (.docx)

หนังสือนำส่งก่อนตีพิมพ์บทความ ภาษาไทย (.pdf) (.docx) <-- เซ็นหนังสือรับรองก่อนการตีพิมพ์บทความ โดยส่งพร้อมกับบทความต้นฉบับ 

ขั้นตอนการจัดทำบทความ (link)

การจัดพิมพ์บทความ

 • ความยาวของบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เท่ากันทุกด้าน
 • บทคัดย่อและบรรณานุกรม พิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาบทความ พิมพ์ 2 คอลัมน์ ย่อหน้า 1 ซม.
 • ตัวอักษรใช้รูปแบบ TH SarabunPSK โดยใช้ขนาดและชนิดต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความ

ขนาด

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

18 (กลาง)

ตัวหนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ-ตัวพิมพ์ใหญ่)

18 (กลาง)

ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน

14 (กลาง)

ตัวหนา

ลำดับชื่อผู้เขียนมากกว่า 1 คน

14 (ตัวยกหลังสกุลผู้เขียน)

ตัวหนา

ชื่อสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

14 (กลาง)

ตัวธรรมดา

ลำดับชื่อสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 แห่ง

14 (ตัวยกหน้าชื่อสังกัด)

ตัวธรรมดา

Corresponding Author E-mail

12 (ชิดซ้าย)

ตัวธรรมดา

หัวข้อของบทคัดย่อ/Abstract

16 (ชิดซ้าย)

ตัวหนา

เนื้อหาบทคัดย่อ/Abstract

16 (ย่อหน้า)

ตัวธรรมดา

คำสำคัญ/Keywords

16 (ชิดซ้าย)

ตัวธรรมดา

หัวข้อเรื่อง (ไม่ลำดับเลข)

16 (ชิดซ้าย)

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

16 (ย่อหน้า)

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

16 (ย่อหน้า)

ตัวธรรมดา

บรรณานุกรม

16 (ชิดซ้าย)

ตัวธรรมดา

ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

16 (ชิดซ้าย)

ตัวหนา

(เฉพาะคำว่าตารางที่...)

ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไว้ใต้รูป แผนภูมิ)

16 (กลาง)

ตัวหนา

(เฉพาะคำว่ารูปที่... ภาพที่...)

 

ส่วนประกอบของบทความ

 1. ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 2. ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุ หน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 3. Corresponding Author E-mail ใส่อีเมลผู้เขียนหลักหรือผู้ประสานงานบทความ
 4. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 1. เนื้อเรื่อง

             5.1   บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

             5.2   บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา บทสรุป และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 1. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นในรูปแบบ APA (7th edition)
 2. ข้อมูลผู้เขียนทุกคนประกอบด้วยชื่อ สกุลผู้เขียน (Name and Surname) วุฒิการศึกษาสูงสุด(Highest Education) หน่วยงานที่สังกัด (Affiliation) ความเชี่ยวชาญ (Field of Expertise) และรูปภาพผู้เขียน โดยข้อมูลทั้งหมดระบุเป็นภาษาอังกฤษ
 3. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ต้องมีหมายเลขกำกับ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง มีความคมชัด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลตาราง ภาพ และแผนภูมิต่างๆ
ตารางที่ 1
ชื่อตาราง...
“ตารางที่” TH SarabunPSK 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย ตั้งค่าเป็น 1 คอลัมน์
“ชื่อตาราง…” TH SarabunPSK 16 point ตัวธรรมดา

ที่มาหรือหมายเหตุ:  รายละเอียด...

“ที่มาหรือหมายเหตุ:” TH SarabunPSK 14 point ตัวหนา ชิดซ้าย

“รายละเอียด...” TH SarabunPSK 14 point ตัวธรรมดา

ภาพที่ 1 ชื่อภาพ แผนภูมิ...

ที่มาหรือหมายเหตุ:  รายละเอียด...

“ที่มาหรือหมายเหตุ:” TH SarabunPSK 14 point ตัวหนา ชิดซ้าย

“รายละเอียด...” TH SarabunPSK 14 point ตัวธรรมดา

        ทั้งนี้ ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ สมการต่างๆ สามารถทำเป็นคอลัมม์เดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาด ความชัดเจน และความเหมาะสม

 

การอ้างอิง

ตัวอักษรที่ใช้ คือ “TH SarabunPSK” ขนาด 16 points

  1. การอ้างอิงในเนื้อหา

รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา (หน้าข้อความ)

การอ้างอิงในเนื้อหา (ท้ายข้อความ)

ผู้แต่ง 1 คน

Coghlan (1993)

(Coghlan, 1993)

ผู้แต่ง 2 คน

Mohsen และ Mohammad (2011)

(Mohsen & Mohammad, 2011)

ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป

Burkart et al. (1997)

(Burkart et al., 1997)

หน่วยงาน

Ministry of Education (2020)

(Ministry of Education, 2020)

หน่วยงานที่ใช้ชื่อย่อ

การอ้างอิงครั้งแรก

National Institute of Development Administration (NIDA, 2018)

การอ้างอิงครั้งถัดไป

NIDA (2018)

การอ้างอิงครั้งแรก

(National Institute of Development Administration [NIDA], 2018)

การอ้างอิงครั้งถัดไป

(NIDA, 2018)

การอ้างอิงที่มาจากต้นฉบับโดยตรง

(ให้ระบุเลขหน้า)

Shaw (2017, p. 172) หรือ

Shaw (2017, pp. 172-180)

 

(Shaw, 2017, p. 172) หรือ

(Shaw, 2017, pp. 172-180)

การอ้างอิงจาก       บทสัมภาษณ์

J. M. Sun (Personal communication, August 18, 2021)

(Sun, J. M., Personal communication, August 18, 2021)

  2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความเรียงตามลำดับอักษรแหล่งอ้างอิงและสกุลผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง APA 7th

   ทั้งนี้ แหล่งรายการอ้างอิงที่เผยแพร่หากเป็น ภาษาไทย ให้ระบุ [in Thai] ภาษาจีน ให้ระบุ [in Chinese] ภาษาญี่ปุ่น ให้ระบุ [in Japanese] ยกเว้นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุประเภทภาษา ไว้ด้านท้ายการอ้างอิงแต่ละรายการ

       2.1 รูปแบบการอ้างอิงตามจำนวนผู้แต่ง

ผู้แต่ง

การอ้างอิงท้ายบทความ

1 คน

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.

2 คน

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.,/&/สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.

3-20 คน

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.,/สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อตัวพิมพ์ใหญ่.,

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.,/(ลำดับที่ 1-19),/&/สกุล,/อักษรตัวแรกของ ชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่. (ลำดับที่ 20)

21 คนขึ้นไป

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่.,/(ลำดับที่ 1-19),/./././สกุล, อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่. (ลำดับสุดท้าย)

 

       2.2 รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามเอกสาร

             2.2.1 วารสาร

                       1) วารสาร (รูปเล่ม)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทความในวารสาร.

ตัวอย่าง:

Kraikunasai, J., Chongcharoen, K., Ngudgratoke, S., & Pukchanka, P. (2017). A causal model of administrative factors affecting educational quality in vocational school. Panyapiwat Journal, 9(2), 171-184. [in Thai]

                       2) วารสาร (อิเล็กทรอนิกส์)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทความในวารสาร./http://doi.org/xxxx หรือ URL

ตัวอย่าง:

Waehayee, N. (2014). Relationship between strategic performance based budgeting system and law on the budgetary procedures. Jurisprudence Journal Naresuan University, 7(2), 152-178. http://doi.org/10.14456/nulj.2014.9

Sittichai, O., & Silcharu, T. (2021). Guidelines for creating competitive advantage for processed food industry cluster. Panyapiwat Journal, 13(2), 12-26. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/240994 [in Thai]

             2.2.2 หนังสือ

                       1) หนังสือ (รูปเล่ม)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.

* กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่ n.d.

* กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์

* กรณีไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ให้ระบุ n.p.

ตัวอย่าง:

Ritcharoon, P. (2016). Principles of measurement and evaluation. House of Kermyst. [in Thai]

Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.).  Harper and Row.

                       2) หนังสือ (อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเลข DOI)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./URL

* กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่ n.d.

* กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์

* กรณีไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ให้ระบุ n.p.

ตัวอย่าง:

Department of Primary Industries and Mines. (2017). Benchmarking industrial logistics performance index supply chain performance index logistics scorecard. https://dol.dip.go.th/files/article/attachments/dol/3e30ca4fc9f964feeb57fce3fc602c04.pdf

                       3) บทในหนังสือ

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./In/อักษรตัวแรกของชื่อบรรณาธิการตัวพิมพ์ใหญ่./สกุล/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง:

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295-336). Lawrence Erlbaum Associates.

             2.2.3 วิทยานิพนธ์

                       1) วิทยานิพนธ์ (รูปเล่ม)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis]./ชื่อสถาบันการศึกษา.

ตัวอย่าง:

Seangsri, W. (2009). An analysis and development of school network administration model in northeastern rural area [Doctoral dissertation]. Chulalongkorn University. [in Thai]

                       2) วิทยานิพนธ์ (อิเล็กทรอนิกส์)

รูปแบบที่ 1: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis]./ชื่อเว็บไซต์./URL

ตัวอย่าง:

Lin, Q. (2020). The influence of music teachers’ competence on job performance-moderator role of interactive behavior [Doctoral dissertation]. Panyapiwat Institute of Management Library. http://elibrary.pim.ac.th/Record/833578 [in Chinese]

รูปแบบที่ 2:

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ)/[Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล.

ตัวอย่าง:

Lope, M. D. (2014). Perceptions of global mindedness in the international baccalaureate middle years programme: The relationship to student academic performance and teacher characteristics (Order No. 3682837) [Doctoral dissertation, University of Maryland]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

             2.2.4 รายงานการวิจัย

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อเรื่อง/(Report No. ถ้ามี)./สำนักพิมพ์./http://doi.org/xxxx หรือ URL

ตัวอย่าง:

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/ publications/patient-education/takingtime.pdf

             2.2.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ n.d.
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ ค.ศ. ให้ใส่แค่ปีเท่านั้น
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก

ตัวอย่าง:

Minister of Tourism and Sport. (2020, January 9). Bangkok flea markets: Adventurous shopping experience. Tourism Thailand. https://www.tourismthailand.org/Articles/bangkok-flea-markets-adventurous-shopping-experience

Millburn, J. F. (2021). How to start a successful blog in 2021. The Minimalists. https://www.the minimalists.com/blog/

             2.2.6 บทความ/เอกสารที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.)./ชื่อเรื่อง./In/อักษรตัวแรกของชื่อบรรณาธิการตัวพิมพ์ใหญ่./สกุล/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx หรือ URL

ตัวอย่าง:

Phinitchai, S., Nawaratana, N., & Tanthanuch, J. (2021). Distributional-based analysis for health care insurance claim data. In Globalization revisited: Building organization resilience with digital transformation. The 4th PIM International Conference (pp. 715-725). Panyapiwat Institute of Management. https://conference.pim.ac.th/zh/wp-content/ uploads/2021/03/I-Social-Sciences-and-Humanities-Part-1.pdf

             2.2.7 เอกสารประกอบการประชุม

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.,/เดือน/วันที่)./เรื่องที่ประชุม./In/อักษรตัวแรกของชื่อประธานตัวพิมพ์ใหญ่./สกุล/(Chair),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม.

ตัวอย่าง:

Wasi, N., Poonpolkul, P., & Thephasdin na Ayudhya, C. (2021, September 30). Policy design for coping with aging society. In N. Wasi (Chair), Future world money: Developing Thai digital currency [Symposium]. BOT Symposium 2021: Building a Resilient Thailand. Bank of Thailand. https://www.pier.or.th/conferences/2021/symposium/

             2.2.8 สัมภาษณ์

รูปแบบ:

สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตัวพิมพ์ใหญ่่./(ปี ค.ศ.,/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)./Interviewed by/อักษรตัวแรกของชื่อผู้สัมภาษณ์ตัวพิมพ์ใหญ่./สกุล/[Tape recording]./ตำแหน่งผู้ถูกสัมภาษณ์ (ถ้ามี),/สถานที่สัมภาษณ์.

ตัวอย่าง:

Chearavanont, S. (2021, September 30). Interviewed by N. Wanakijpaiboon [Tape recording]. Executive Chairman of Charoen Pokphand Group, Bangkok.

             2.2.9 หนังสือพิมพ์

                       1) หนังสือพิมพ์ (ฉบับ)

รูปแบบ:สกุล,/อักษรตัวแรกตัวของชื่อผู้แต่งพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง:

Sriwattanachai, R. (2014, October 24). The prefabricated generation of seasoning sauce market. POST TODAY, B3-B4. [in Thai]

                       2) หนังสือพิมพ์ (อิเล็กทรอนิกส์)

รูปแบบ: สกุล,/อักษรตัวแรกตัวของชื่อผู้แต่งพิมพ์ใหญ่./(ปี ค.ศ.,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์./URL

ตัวอย่าง:

Bangkok post and reuters. (2021, October 8). UK eases travel rules for countries including Thailand. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2194651/uk-eases-travel-rules-for-countries-including-thailand

 

เริ่มใช้การอ้างอิง APA 7th ตั้งแต่วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) เป็นต้นไป