เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับใหม่ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  - International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Journal in Science and Technology Indexed in the Thai-Journal Citation Index (TCI 2)

Tel: +66 2855 1560, E-mail: isjet@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

  -  Chinese Journal of Social Science and Management (CJSSM) (ฉบับภาษาจีน)

Journals in Humanities and Social Sciences Indexed in the Thai-Journal Citation Index (TCI 2)

Tel: +66 2855 1048, E-mail: cjssm@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index