สืบเนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) มีข้อกำหนดว่า ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว วารสารปัญญาภิวัฒน์จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ ดังนี้

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ตามรายละเอียดนโยบายกองบรรณาธิการ
  2. อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์:บทความละ 5,500 บาท

       กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ส่งบทความทุกกรณี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารปัญญาภิวัฒน์
โทร. 0 2855 1102 (คุณหทัยชนก เสาร์สูง), 0 2855 0908 (คุณนันทภา สงวนดิลกรัตน์)
E-mail: journal@pim.ac.th