กรอบการนำเสนอข่าวและการแข่งขัน: ประเด็นมลพิษทางอากาศ (PM2.5) ในสื่อใหม่ของจีน

Main Article Content

He Man
Sukanya Sereenonchai

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้เน้นวิเคราะห์และอภิปรายการกำหนดกรอบการนำเสนอข่าว PM2.5 ของสื่อออนไลน์ 3 สำนักคือ Xinhua Net, The Paper.cn และ China Science and Technology Network เพื่อวิเคราะห์การผสมผสานและการแข่งขันของอำนาจสื่อ การศึกษานี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำหนดกรอบการนำเสนอข่าวและวิธีการเชิงประจักษ์
ในการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่นำเสนอตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2561 ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ 1) ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของประเด็น PM2.5 โดยวิเคราะห์จากกรอบการนำเสนอแต่ละประเด็น Xinhua Net เน้นเสนอประเด็นเชิงสถาบัน The Paper.cn เน้นเสนอประเด็นเชิงสถานการณ์ และ China Science and Technology Network เน้นเสนอประเด็นหลากหลาย 2) ผู้นำในกรอบข่าว PM2.5 ได้รับการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กำหนดกรอบหลักและมีอำนาจในการเผยแพร่ข้อมูล 3) การศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในวาทกรรมสื่อ Xinhua Net เน้นนโยบายแห่งชาติและการบริหาร ขณะที่ Paper.cn และ China Science and Technology Network สะท้อนชีวิตประจำวันของสาธารณชนและการกำกับดูแลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) การวิเคราะห์ผู้มีบทบาทในการกำหนดกรอบการนำเสนอข่าว เสียงสะท้อน และกระบวนการแพร่กระจายข่าว พบว่า ทั้ง 3 เว็บไซต์นำเสนอตามรูปแบบยอดเขา กล่าวคือ เมื่อประเด็น PM2.5 ไปถึงจุดสูงสุด นักข่าวเลือกการรายงานอย่างใกล้ชิดและอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการรายงาน และนำเสนอประเด็นสูงสุดที่น่าสนใจ ในการกำหนดกรอบการนำเสนอข่าว PM2.5 Xinhua Net เป็นผู้นำและผู้ให้ความหมาย Paper.cn มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของสื่อมวลชน การสะท้อนและการแพร่กระจายของกรอบการนำเสนอ ขณะที่ China Science and Technology Network เป็นผู้ตามในการนำเสนอข่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bao, Y. (2012). Study on the New Characters of Environmental News Reporting: Taking the PM2.5 Reports of Liberation Daily as an Example. Today’s Media, 8, 38-39. [in Chinese]

Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
de Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information Design Journal + Document Design, 13(1), 51-62.

Dispensa, J. M. & Brulle, R. J. (2003). Media’s Social Construction of Environmental Issues: Focus on Global Warming- A Comparative Study. The International Journal of Sociology and Social Policy, 23(10), 74-105.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarifcation of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

Entman, R. M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. Journal of Communication, 57, 163-173.

Gitlin, T. (2003). Media Unlimited: How the Torrent of Images and Sounds Overwhelms Our Lives. New York: Henry Holt and Company.

Goffman, E. (1974). Framing Analysis: An essay on the Organization of Experience. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jin, P. (2014). Daily Environmental Struggle in Social Media: Taking the Construction of New PM2.5 Protest Plays as an Example. Journal of Anhui University, 4, 151-156. [in Chinese]

Liu, T. (2017). PM2.5, Knowledge Production and Hierarchical Criticism of Ideographs: a Rhetorical Approach to the Study of the History of Ideas. International Press, 39(6), 63-86. [in Chinese]

Pan, Z. D. (2006). Structural Analysis: a Field in Need of Theoretical Clarifcation. Journal of Communication and Society, 1, 17-46. [in Chinese]

Semetko, H. A. & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news. Journal of Communication, 50(2), 93-109.

Sparks, C. (1992). Popular Journalism: Theories and Practice. In Peter Dahlgren and Colin Sparks. (Eds.). Journalism and Popular Culture. London: Sage.

Wu, M. (2014). Media Construction Research on Environmental Issues. The Doctoral Dissertation, Zhengzhou University. [in Chinese]

Xu, J. H. (2012). Online News Reports of Air Quality Issues in Beijing. Telematics and Infronatics, 29, 409-417. [in Chinese]

Zeng, F., Dai, J. & Zheng, J. (2013). Frames Contest, Resonation and Diffusion: An Analysis on News Coverage of PM2.5 Issue. International Press, 35(8), 96-108. [in Chinese]

Zhuang, J. (2014). Media Presentation of Haze Reports: Taking People’s Daily, Southern Metropolis Daily and New Century as Examples. Journal of Graduate Students of Central China Normal University, 12, 122-124. [in Chinese]