แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

Main Article Content

เอกรัฐ มนอยู่พะเนา
วิษณุ สุมิตสวรรค์

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มระดับความสุขในองค์การและศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความสขุ ภายในองค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างถูกเลือกมาจากองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เนื่องจากความพร้อมด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสม ประกอบกับประสบการณ์ทำงานและผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นบุคคลตัวอย่างในการทำงานจนผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้เลื่อนรับตำแหน่งสูงสุดนายทหารชั้นประทวน
       ผลการศกึ ษาพบว่า ระดบั ความสุขในการทำงานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านครอบครัว ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาองค์การแห่งความสุขควรคำนึงถึงปัจจัยของความสุขในการปฏิบัติงานประกอบกับแนวคิดในเชิงการบริหารองค์การหรือหน่วยงานด้วย ซึ่งผู้บังคับบัญชาไม่ควรมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ผู้บังคับบัญชาควรคำนึงถึงผลที่อาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการพัฒนาความสุขของการปฏิบัติงานเป็นศิลปะที่ผู้นำทุกระดับจำเป็นที่จะต้องตระหนักและทำความเข้าใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonyachotima, R., Pompol, W., Pojanasit, S., Thongnat, O. & Borrisut, S. (2014). The Happiness Exploration of Staffs in Trauma and Emergency Nursing Department, Phramongkutklao Hospital. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 15(2), 252-260. [in Thai]

Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a New Science. New York: The Penguin Press.

Sawangwong, K. (2017). Happiness through the View of Buddhism. Journal of the Buddhist College of Lampang, 2(2), 22-27. [in Thai]

Sucaromana, A. (2017). Resilience Quotient: RQ. Journal of MCU Peace Studies (JMPS), 4(1), 209-220. [in Thai]

Thochampa, V. (2016). Factors affecting The Operational Effectiveness of None Commissioned Offcers of the 1st Antiaircraft Artillery Regiment. Graduate College of Management, Sripatum University. [in Thai]

Thongtanunam, Y., Thammakul, D., Prasertsin, A., Cheunsirimongkol, J. & Kruttakart, S. (2015). Factors associated with happy workplace (public sector organization): A systematic review. Journal of Health Science Research, 9(1), 32-40. [in Thai]