การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

Main Article Content

วราภรณ์ คล้ายประยงค์

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คล้ายประยงค์ ว. (2014). การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 5(1), 181–193. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20271
Section
Academic Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ และการส่งเสริมศักยภาพให้คนทำงานในระบบสากล. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2555, จาก http://www.moe.go.th/ inter/text3.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 28 ก.ย. 55).

จรัส สุวรรณเวลา. (2545). อุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธเนศ จิตสุทธิภากร. (2547). การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติสถาบันอุดมศึกษาไทย. ปริญญานิพนธ์ ค.ม.(อุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.

วรพรรณ อภิชัย. (2535). ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึดษา เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรนานาชาติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรัยพร แสงนภาบวร. (2555). การเตรียมพร้อมทั้งเชิงรุกและรับของอุดมศึกษาไทยใน AEC. ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (เอกสารประกอบการชี้แจง)

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2542). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.

วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์. (2542). แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2543-2552.ปริญญานิพนธ์ ค.ม. (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). GATS และ FTA ทางการศึกษา: แนวโน้มของผลกระทบและข้อเสนอแนะ ใน อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้กระแสการค้าเสรีข้ามชาติ. หน้า42 – 69 กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.

ศิริพงษ์ เศาภายน. (2547). หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548). แนวปฏิบัติสำหรับการศึกษานานาชาติ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550). โครงการประชุมเพื่อชี้แจงร่างกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2. (เอกสารประกอบการชี้แจง)

สมาน ลิมป์เศวตกุล. (2547). การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคต.ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมาน อัศวภูมิ. (2549). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ . อุบลราชธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

อดุลย์ วิริยเวชกุล. (2545). รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในระดับสากล: กรณีศึกษาของประเทศอังกฤษ ใน รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเส้นทางสู่ World Class University. หน้า 48-50. กรุงเทพฯ: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

Commission on Higher Education. (2010). Study in Thailand 2010.Bangkok: Commission on Higher Education.

Most read articles by the same author(s)