ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ ที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต

Main Article Content

พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

Abstract

          การศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต (2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการของผู้บริโภคที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 400 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างในเขตดุสิต โดยใช้หลักการทฤษฎีความน่าจะเป็น และเป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านสถานที่จำหน่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.37 อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยากลงไปซื้อของหรือว่าใช้บริการแต่ไม่มีที่จอดรถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

 

          The objective of this research is to study the influence of marketing mix on customers purchasing behavior at Traditional Retailers in Dusit District. A total of 400 respondents were collected from customers who were the patronages of those retails the Dusit District. Questionnaire was utilized as a tool to collect data. Statistics utilized in this research included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square test, Oneway ANOVA (T-test), (F-test) analysis. Data were analyzed by using Statistical Package for the Social Sciences. The majority of respondents were male with the age between 25-34 years old, hold undergraduate degree, married and stay together. The average income of respondents was between 10,001-20,000 baht. In terms of occupation, the majority worked for private companies. The research analysis disclosed that there were three variables of marketing mix which included price, place, and product which had an influence on the frequency of customer purchasing. It also found that in terms of marketing mixed strategy there were two variables had an influence on the amount of customer purchasing which were physical characteristics and process. These two variables are 17 percent predictive of a purchasing by using the equation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พจนจารุวิทย์พ. (2015). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ ที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต. Panyapiwat Journal, 7(2), 39-51. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39123
Section
Research Article