แนวทางการออกแบบรายการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Main Article Content

วุฒิ สุขเจริญ

Abstract

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ในปี 2555 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 22,353,903 คน เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 16.24 สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 983,928 ล้านบาท

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญขององค์ประกอบด้านต่างๆ ของรายการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และเพื่อออกแบบรายการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยสำรวจนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 430 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบรายการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

          รายการท่องเที่ยวแบบที่ 1: ระยะเวลาท่องเที่ยวรวม 8 วัน ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 3 วัน การท่องเที่ยวทะเลและชายหาด 3 วัน และช็อปปิ้ง 2 วัน พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ราคามากกว่า 6,000 หยวน

          รายการท่องเที่ยวแบบที่ 2: ระยะเวลาท่องเที่ยวรวม 6 วัน ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 2 วัน การท่องเที่ยวทะเลและชายหาด 2 วัน และช็อปปิ้ง 2 วัน พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ราคามากกว่า 4,000-6,000 หยวน

          รายการท่องเที่ยวแบบที่ 3: ระยะเวลาท่องเที่ยวรวม 5 วัน ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 2 วัน การท่องเที่ยวทะเลและชายหาด 1.5 วัน และช็อปปิ้ง 1.5 วัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ราคาต่ำกว่า 4,000 หยวน

          ผลการวิจัยแนะนำให้ผู้ให้บริการท่องเที่ยวควรเสนอรายการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบท่องเที่ยว 8 วัน แบบท่องเที่ยว 6 วัน และแบบท่องเที่ยว 5 วัน

 

          Tourism industry is an important industry for Thailand. The number of visitor arrivals to Thailand reached a total of 22,353,903 in 2012, representing a 16.24 percent increase over 2011, generating 983,928 million baht in revenue.

          The purposes of this research are to study the important of each components of tour packages for Chinese tourists and to design the tour packages for Chinese tourists. A survey, conducted among 430 Chinese tourists at Suvarnabhumi Airport. Three best tour packages for Chinese tourists were designed using conjoint analysis technique are as follows

          Tour package 1: 8 days consist of 3 days for cultural and historical tour, 3 days for sea and beach tour, and 2 days for shopping. 4 to 5 star hotel accommodations. The price is over 6,000 yuan.

          Tour package 2: 6 days consist of 2 days for cultural and historical tour, 2 days for sea and beach tour, and 2 days for shopping. 4 to 5 star hotel accommodations. The price is 4,000-6,000 yuan.

          Tour package 3: 5 days consist of 2 days for cultural and historical tour, 1.5 days for sea and beach tour, and 1.5 days for shopping. 4 star hotel accommodations. The price is less than 4,000 yuan.

          The study recommended that the travel agencies should offer the 3 different tour packages to Chinese tourists, including 8 days tour packages, 6 days tour packages, and 5 days tour packages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขเจริญว. (2015). แนวทางการออกแบบรายการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม. Panyapiwat Journal, 7(2), 52-62. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39125
Section
Research Article