แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

บุษกร คำโฮม
ศุภกัญญา จันทรุกขา

Abstract

          การวิจัยเรื่องแบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองสมการโครงสร้างของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 275 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 ภาคต้น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และรวบรวมข้อมูลจากแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

          ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับมาก แบบจำลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 193.87 ที่องศาอิสระเท่ากับ 101 และค่าความน่าจะเป็น (p - values) เท่ากับ 0.00 ค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์ (χ2 /df) เท่ากับ 1.92 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.06

          นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ พบว่า กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยค่าขนาดอิทธิพล 0.393 ส่วนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

          The objectives of this research were 1) to study the level of sufficiency economy activities and the level of sufficiency economy philosophy application of the students 2) to investigate model consistent with the empirical data of the structural equation model of sufficiency economy philosophy application of the students of the faculty of management science, Ubonratchatani University. The research sample consisted of 275 undergraduate students of the faculty of management science, Ubonratchatani University who enrolled in the first semester of the academic year 2557. Stratified sampling and simple random sampling technique was used to arrive the samples. A questionnaire was administered to collect data, which were analyzed by quantitative analysis methods. The statistics used in data analysis was based on the commutative frequency for percentage, mean, standard deviation and structural equation model analysis.

          The result showed that the students have applied the sufficiency economy philosophy overall in high level. The structural equation model of sufficiency economy philosophy application of the students of the faculty of management science, Ubonratchatani University was consistent with the empirical data, goodness of fit measures were found to be: Chi-square = 193.87, df = 101, p- value = 0.00, Relative Chi-square(χ 2 /df) = 1.92, CFI = 0.94, RMSEA = 0.06.

          Moreover, considering the variables that affect sufficiency economy philosophy application of the students of the faculty of management science, it was also found that the sufficiency economy activities significantly positive influence the application of sufficiency economy (β = 0.393). Besides, the knowledge of sufficiency economy did not significantly influence the application of sufficiency economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คำโฮมบ., & จันทรุกขาศ. (2015). แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Panyapiwat Journal, 7(2), 86-98. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39128
Section
Research Article