ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร บรรยากาศองค์กร กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

มาลิณี ศรีไมตรี

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร บรรยากาศองค์กรของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่นกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 246 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่น โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .699, .315 และ .225 การรับรู้บรรยากาศองค์กรของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่น โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .489, .328 และ .189 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านการปฏิบัติงานและด้านผลตอบแทน สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ร้อยละ 9 การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และด้านโครงสร้างองค์กร สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ร้อยละ 8

 

          This purposes of this study were to investigate the relation between organizational support and organizational climate and organizational citizenship behavior of lecturers generation differences in Ubon Ratchathani Rajabhat University. The population was overall lecturers performing 246 samples. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings were: The finding revealed that the overall level of lecturers’ perception to organizational citizenship behavior was positive significant with correlation efficient .699, .315, .225. Among generation’s perception toward organizational climate on the aspect of organizational citizenship was positive significant with correlation efficient .489, .328, .189. Factor of organization support revealed that effective variables of this factor were the perception of work performance and reward. Both variables were presumptive of organizational citizenship behavior 9%. Factor of organizational climate was found that effective variables of behavior of organizational citizenship involved the perception of organizational structure and organizational climate on policy and work guidelines of administration department. Both variables were presumptive of organizational citizenship behavior 8%. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีไมตรีม. (2015). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร บรรยากาศองค์กร กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. Panyapiwat Journal, 7(2), 124-140. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39132
Section
Research Article