อิทธิพลของการรับรู้ต่อการสนับสนุนจากองค์การและการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารไทย

Main Article Content

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ต่อการสนับสนุนจากองค์การ การสนับสนุนจากหัวหน้างานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารในหน่วยงานทหารแห่งหนึ่ง 2) เปรียบเทียบการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และความผูกพันต่อองค์การจำแนกตามระดับชั้นยศของข้าราชการทหาร และ 3) ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การและการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารในหน่วยงานทหารแห่งหนึ่งโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตรของหน่วยงานทหารแห่งหนึ่ง จำนวน 176 คน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ต่อการสนับสนุนขององค์การในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง การรับรู้ต่อการสนับสนุนจากหัวหน้างานในภาพรวมอยู่ระดับสูง และความผูกพันขององค์การทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า 1) นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีการรับรู้ต่อการสนับสนุนจากองค์การ และการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีระดับความผูกพันต่อองค์การทางด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การรับรู้ต่อการสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การทางด้านจิตใจ ด้านความจำเป็นทางสังคม และด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) การรับรู้ต่อการสนับสนันของหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การทางด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

 

          The objectives of this research were: 1) to study levels of perceived organizational support, supervisor support, and organizational commitment of Thai military officers; 2) to compare means of perceived organizational support, supervisor support, and organizational commitment of Thai military officers according to military ranks; and 3) to study impact of perceived organizational support and supervisor support on organizational commitment of Thai military officers.  Questionnaire was used to collect data from the sample size of 176 Thai military officers including non-commissioned military and commissioned military officers. Results showed that the total mean score of perceived organizational support was in moderate level while the total mean score of perceived supervisor support was in high level. For organizational commitment, the results showed “high” level for affective, continuance, and normative commitments. Independent sample t-test and regression analysis indicated that 1) there was statistically significant difference between non-commissioned and commissioned military officers on perceived organizational support and supervisor support at .01 level,and on affective commitment at .05 level; 2) perceived organizational support had statistically significant influenced on affective commitment, continuance commitment, and normative commitment at .01 level; and 3) perceived supervisor support had statistically significant influenced on affective commitment and normative commitment at .01 and .05 levels, respectively. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรหมศรีช. (2015). อิทธิพลของการรับรู้ต่อการสนับสนุนจากองค์การและการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารไทย. Panyapiwat Journal, 7(2), 188-201. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39186
Section
Research Article