ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย

Main Article Content

นวพร โตประเสริฐพงศ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยที่ต้องการริเริ่มนำเอาการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจด้านนี้ในบริบทของธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่รวมบริษัทที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ จำนวน 160 หน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร  และความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับให้มีการริเริ่มกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยไคสแควร์ (chi-square) เท่ากับ 33.12 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 25 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .13 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.04 ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .04 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ ความตั้งใจในการริเริ่มการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการยอมรับการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ อิทธิพลจากสังคม

 

          This research aims to analyze the factor that affect the initiation of Information Technology Governance of Thai listed companies and in order to provide guidelines for other organizations that wish to implement Information Technology Governance and for study this topic in Thai businesses. 160 Thai listed companies were selected (not including the companies listed in MAI and those under rehabilitation) as the samples. Research data were collected by questionnaire and analyzed by descriptive statistics through SPSS program, path analysis method through Lisrel program to test the appropriateness of causal models. The research finding revealed that a causal model of acceptance of corporate IT Governance initiatives from Thai registered companies fit with the empirical data indicating by chi-square =33.12, df = 25, p-value = .13, GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .04, and RMSEA = .04. The most influential factor directly affecting the acceptance of Information Technology Governance initiative was the intention to initiate Information Technology Governance while the most influential factor indirectly affecting the Information Technology Governance initiative was the social influence.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โตประเสริฐพงศ์น. (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. Panyapiwat Journal, 7(2), 202-212. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187
Section
Research Article