จุดประกาย “แบรนด์นายจ้าง (Employer Brand)” เครื่องมือดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์

Main Article Content

ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร

Abstract

          แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) เริ่มเข้ามามีบทบาทส่งผลให้การบริหารจัดการองค์การมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ในการใช้แบรนด์นายจ้าง (Employer Brand) เพื่อการดึงดูดบุคลากร และรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีศักยภาพและมีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์การและอยู่กับองค์การไปนานๆ จะมีผลกระทบต่อเนื่องให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและผูกพันกับการทำงาน รู้สึกพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ และส่งผลต่อเนื่องไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดีนั้นองค์การควรคำนึงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยในภาพกว้างและภาพย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1) ความมีชื่อเสียงภายนอก 2) การสื่อสารภายในองค์การ 3) ผู้นำระดับสูง 4) ค่านิยมและความรับผิดชอบต่อสังคม 5) ระบบการวัดผลภายในองค์การ 6) การสนับสนุนด้านบริการ 7) การสรรหาและการเข้ารับตำแหน่ง 8) การบริหารจัดการทีม 9) การประเมินผลการปฏบัติงาน 10) การเรียนรู้และการพัฒนา 11) ค่าตอบแทนและการยอมรับ และ 12) สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นองค์การควรต้องสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Brand) ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ เพื่อองค์การจะสามารถดึงดูดสรรหาบุคลากรจากภายนอกและรักษาพนักงานภายในที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์การนานที่สุด รวมถึงพาองค์การไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

 

          The marketing concept has more importance role and affected in Human Resource Management (HR). HR used employer brand to attract and retain employees and candidates who have potential and capability moved to the organization and lived for a long time.  Employer brand have affected the staff's efforts, engaged work and job satisfaction through quality of products and service. In addition, employer brand have promoted employees have good performance. Strength employer branding, the employer should determine the strategy that consists of the following factors; 1) external reputation 2) internal communication 3) senior leadership 4) value and CSR 5) internal measurement systems 6) service support 7) recruitment and induction 8) team management 9) performance appraisal 10) learning and development 11) reward and recognition 12) working environment. The organization should create employer branding that aligned with the vision, mission, goals and strategies. Furthermore employer branding have taken organization in competitive advantage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เพิ่มเพียรธ. (2015). จุดประกาย “แบรนด์นายจ้าง (Employer Brand)” เครื่องมือดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์. Panyapiwat Journal, 7(2), 241-252. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39190
Section
Academic Article

Most read articles by the same author(s)