ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

รัตนพล อุปฐานา
มาเรียม นะมิ
อัมพล ชูสนุก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 4) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยครั้งนี้ในรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสำนักงานใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 345 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติพหุตัวแปร สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง

          ผลการวิจัยแสดงตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไคสแควร์ (x2) เท่ากับ 198.935 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 169 ค่าความน่าจะเป็น (p–value) เท่ากับ 0.057 ไคสแควร์สัมพัทธ์ (x2/df) เท่ากับ 1.177 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.950 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.925 ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.039 ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.023 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน (2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (3) ความพึงพอใจในงานส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (4) ความผูกพันต่อองค์การส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ (5) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

          The objectives of this research: 1) factor influence on job satisfaction 2) factor influence on organizational commitment 3) factor influence on employee’s job performance and 4) develop and validate a causal relationship model of supervisor’s transformation leadership on job satisfaction, organizational commitment and employee’s job performance of Tisco Bank Public Company Limited. The model involved four latent variables: supervisor’s transformation leadership; job satisfaction; organizational commitment and employee’s job performance. The researcher used which involved empirical research. The research tool was a questionnaire to collect data from 345 personnel of Tisco Bank Public Company Limited. The statistics is descriptive statistics and multivariate analysis with structural equation model analysis.

          It was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures were found to be Chi-square (x2) = 198.935; Degree of freedom = 169; p–value = 0.057; Relative Chi-square (x2/ df) = 1.177; Goodness of Fit Index (GFI) = 0.950; Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.925; Comparative Fit Index (CFI) = 0.997; Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.039; and root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.023. It was also found that (1) Supervisor’s transformation leadership had a positive direct effect on job satisfaction. (2) Supervisor’s transformation leadership had a positive direct effect on organizational commitment. (3) Job satisfaction had a positive direct effect on organizational commitment. (4) Organizational commitment had a positive direct effect on employee’s job performance. (5) Supervisor’s transformation leadership had a positive direct effect on employee’s job performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุปฐานาร., นะมิม., & ชูสนุกอ. (2016). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน). Panyapiwat Journal, 8, 39-51. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65609
Section
Research Article

References

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน). (2556). รายงานประจำปี 2556. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2557, จาก http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/investorrelations.html

Aghdasi, S., Kiamanesh, A. R. & Ebrahim, A. N. (2011). Emotional intelligence and organizational commitment: Testing the mediatory role of occupational stress and job satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 1965-1976.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1995). Multifactor leadership questionnaire. California: Mind Garden.

Bass, B. M. (1997). Personal selling and transactional transformational leadership. Journal of Personal Selling & Sales Management, 17(3), 19-28.

Cetin, M., Karabay, M. E. & Efe, M. N. (2012). The effects of leadership styles and the communication competency of bank managers on the employee’s job satisfaction: The case of Turkish banks. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 227-235.

de Ruyter, K., Wetzels, M. & Feinberg, R. (2001). Role stress in call centers: Its effects onemployee performance and satisfaction. Journal of Interactive Marketing, 15(2), 23-35.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). Thousand Okes CA: Sage.

Golob, T. F. (2003). Review structural equation modeling for travel behavior research. Transportation Research, 37, 1-25.

Hackman, J. R. & Oldham. (1976). Motivation through the design of work: Test a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-297.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Hayati, K. & Caniago, I. (2012). Islamic Work Ethic: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 272-277.

Kim, S.-g. & Kim, J. (2014). Integration strategy, transformational leadership and organizational commitment in Korea’s corporate split-offs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1353-1364.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three component conceptualization of organizational commit-ment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. In Weiner, I. B., Borman, W. C., Ilgen, D. R. & Klimoski, R. J. (Eds.). Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology. NJ: Wiley and Sons.

Thamrin, H. M. (2012). The influence of transformational leadership and organizational commit-ment on job satisfaction and employee performance. International Journal of Innovation Management and Technology, 3(5), 556-572.

Translated Thai
ReferencesTisco Bank Public Company Limited. (2013). Annual Report 2013. Retrieved June 29, 2014, from http://www.tisco.co.th/th/investorrelation/investorrelations.html[in Thai]