ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายสนับสนุน กรณีศึกษา: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Main Article Content

จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์
ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายสนับสนุน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 80 คน ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พร้อมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบนำเข้า ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 พบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่และปัจจัยค้ำจุน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ ผลที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพนักงานให้เกิดความผูกพันในองค์การมากขึ้นต่อไป

 

          This quantitative research focused on factors which affect the organizational Commitment of academic support staff. The sample group used for the study consisted of 80 support staffs at the Private Higher Education Institution. Data were collected via questionnaire and than analyzed using percentage standard deviation and enter multiple regressions at 0.05 significantlevels. It was found work motivation in terms of job success, job responsibility, and career progression and benefitssupporting was the main factor that affected organizational commitment. These findingare to be applied for employee development towards achieving greater organizational commitment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลีลาธนาพิพัฒน์ จ., & พสุนนท์ ป. (2016). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายสนับสนุน กรณีศึกษา: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, 8, 145–155. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65621
Section
Research Article

References

กุลวดี เทศประทีป. (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิตรา จัดละ. (2550). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด. สารนิพนธ์ บธ.ม (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

จิรารัตน์ ศรีเจริญ. (2546). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชัยรัตน์ สุรศักดิ์นิธิกุล. (2544). องค์ประกอบทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของทีมงานพนักงานธนาคารออมสินภาค 7. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พรสุข อัศวนิเวศน์. (2541). คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษากรณีโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค์. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา.

วรรณี บุญเผ่า. (2554). ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรธุรกิจเวชภัณฑ์ยารักษาโรคแห่งหนึ่ง. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วัชรา วัชรเสถียร. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิชาญ สุวรรณรัตน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2549). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: วิจิตรหัตถกร.

วิไล จิระพรพาณิชย์. (2541). วัฒนธรรมการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวอเมริกันในประเทศไทย กรณีศึกษา: บริษัทธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริวรรณ ตันตระวิวัฒน์. (2530). การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม: ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์. (2544). ความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษากรณีฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุพานี สฤษฏ์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เสาวลักษณ์ แสงจันทร์. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทย จำกัด. สารนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต.

อรปภากร รัตน์หิรัญกร. (2542). ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันองค์การของข้าราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อรพินท์ สุขสถาพร. (2542). ความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาส่งเสริมการเกษตร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อรัญญา สุวรรณวิก. (2541). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ยูคอม จำกัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ-มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Buchanan, I. B. (1974). Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19(4), 533.

Dunham, R. B., Grube, J. A. & Castaneda, M. B. (1994). Organizational commitment: The utility of an integrative definition. Journal of Applied Psychology, 79(3), 379-380.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Mowday, R. T., Porter, L. W., Steers, R. M. & Warr, P. (1982). Organization Linkage: the Psychology of Commitment Absenteeism and Turnover. New York: Academic.

Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.

Steers, R. M. & Porter, L. W. (1991). Motivation & work behavior (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 22(1), 46-56.

Translated Thai References

Aussawaniwes, P. (1998). The quality of working life and organizational commitment. Case Study: Plant Military explosives Department of Military Industry Center for the defense industry and military power NakhonSawan. Master of Arts (Social Development), Bachelor of Social Development. Interdisciplinary graduate program. [in Thai]

Boonpao, V. (2011). Supporting factors and motivation factors influencing the engagement of personnel in enterprises. Supplies of Medicines. Thematic MBA (Management), Srinakharinwirot University. [in Thai]

Jadla, C. (2007). Engagement of employees in the company, MK Restaurant Co., Ltd. Thematic BA. (General Management), Rajamangala University of Technology. [in Thai]

Jirapornpanit, V. (1998). The work culture and organizational commitment of the staff of Thailand and American employees. Case study: Business the petroleum and petrochemical.Master of Arts Industrial and Organizational Psychology, Thammasat University.[in Thai]

Rapeepisan, W. (2006). Human Resource Management. Bangkok: Vijithattakorn. [in Thai]

Rathirankorn, O. (1999). Job satisfaction and organizational commitment of officers. Ministry Bangkok. Master degree Arts and Political Science, Kasetsart University. [in Thai]

Sangchan, S. (2011). Factors influencing employee’s organizational commitment Operational of yum international Thailand. Graduate School, Rangsit University. [in Thai]

Saritvanich, S. (2006). Modern organizational behavior. Bangkok: Thammasat University. [in Thai]

Srichalern, J. (2003). Factors Relating with Organizational Commitment: A Case study of Sai Mai District Office of Bangkok Metropolitan Administration. Master of Arts Graduate School, Kasetsart University. [in Thai]

Suksataporn, O. (1999). Organizational Commitment: Case Study of Agriculture. Master of Arts, Kasetsart University. [in Thai]

Supharat-Aporn, S. (2001). Organizational Commitment: A Case Study of Operations Manager of Thai Airways International Public Company Limited (Thailand). Master of Science Thesis, Kasetsart University. [in Thai]

Surasaknitikul, C. (2001). The administrative relationship team’s performance of employee savings bank. Master of Arts Graduate School, Khon Kaen university. [in Thai]

Suwanrat, V. (2000). The relationship between the quality of working life and organizational commitment of Manager Flight Operations Thai Airways International Public Company Limited. Master of Science, Kasetsart University. [in Thai]

Suwanwick, A. (1998). Organizational Commitment of Employees U-com Company. Master of Business Administration, Dhurakij Pundit University. [in Thai]

Tantrawiwat, S. (1987). The administration engaged: A Case Study of the Electricity Generating Authority of Thailand. Thesis in Political Science, Thammasat University. [in Thai]

Tespratip, K. (2001). The factors affecting the resignation of the staff operating the electronic plant: Case study Industrial Electronic Ayutthaya. Master of Science Thesis, Kasetsart University. [in Thai]

Watcharasatian, W. (1997). The factors influencing the organizational commitment of employees in the organization of enterprises. Master of Communication Arts Graduate School, Chulalongkorn University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)