ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

จันจิราภรณ์ ปานยินดี
จิราวรรณ คงคล้าย
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 720 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2 อันดับ (Second order confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) ผลวิจัยพบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (P-value of Chi-square = 0.000, CMIN/DF = 2.245, GFI = 0.908, TLI = 0.949, CFI = 0.953, NFI = 0.919, RMSEA = 0.042, Critical N = 352) และจริยธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี จริยธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ จริยธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานทางวิชาการร้อยละ 67.7

 

          The objective of this research was to 1) examine the congruence of the causal relationship model between ethical organization and OCB on academic teacher performance of Rajabhat University and 2) study the causal relationship between ethical organization and OCB on academic teacher performance. The questionnaire was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term of second order confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results indicated as follows: the causal relationship model between ethical organization and OCB on academic teacher performance was congruent with the empirical data (P-value of Chi-square = 0.000, CMIN/DF = 2.245, GFI = 0.908, TLI = 0.949, CFI = 0.953, NFI = 0.919, RMSEA = 0.042, Critical N = 352); ethical organization had a direct effect on academic performance and an indirect effect through OCB. Moreover, ethical organization had a direct effect on OCB and OCB had a direct effect on academic performance. Ethical organization and OCB accounted for the variance of academic performance by 67.7 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปานยินดี จ., คงคล้าย จ., & เจษฎาลักษณ์ ว. (2016). ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Panyapiwat Journal, 8, 156–171. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622
Section
Research Article

References

กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). จำนวนบุคลากรที่ทำการสอนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกสถาบัน และระดับคุณวุฒิ ทั่วราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2556. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2557, จาก http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.html

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2550). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.). (2558). ราชกิจจานุเบกษา, 132(82 ง), 65-67.

ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว. (2557). จริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2557, จาก http://www.tu.ac.th/org/ofrector/rangsit/rangsits/files/teach.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2552). การวิจัยเรื่องสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 30(2), 65-81.

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). รายงานการส่ง SAR ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2557, จาก http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/ShowSAR.aspx

สิทธิชัย สอนสุภี. (2554). โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดาฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อริศรา เล็กสรรเสริญ. (2558). การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).

Anggraeni, A. I. (2014). Creating good citizen through company ethical values. Jurnal Pengurusan, 42, 43-50.

Bergeron, D., Ostroff, C., Schroeder, I. & Block, C. (2014). The dual effects of organizational citizenship behavior: relationships to research productivity and career outcomes in academe. Human Performance, 27(2), 99-128.

Brown, M. E. & Trevino, L. K. (2006). Ethical leadership: a review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595-616.

Butts, J. B. (2012). Ethics in organizations and leadership. Retrieved September 3, 2014, from http://www.jblearning.com/samples/0763749761/ethicalleaderhip.pdf

Chahal, H. & Mehta, S. (2010). Antecedents and consequences of organizational citizenship behavior (OCB): A conceptual framework in reference to health care sector. Journal of Services Research, 10(2), 25-44.

Chien, Y. C. (2013). Verifying the effects of organizational justice and work values upon organizational performance: using organizational citizenship behavior as the dual mediator. African Journal of Business Management, 7(22), 2195-2205.

Cronbach, L. J. (2004). My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and Psychological Measurement, 64(3), 391-418.

Donker, H., Poff D. & Zahir, S. (2008). Corporate values, codes of ethics, and firm performance: A look at the Canadian context. Journal of Business Ethics, 82(3), 527-537.

Griffin, J. D. (2012). Leadership recognition of organizational citizenship behaviors in performance evaluations in Washington State Healthcare Organizations. Ph.D. Dissertation, University of Phoenix, USA.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Huhtala, M., Feldt, T., Lämsä, A. M., Mauno, S. & Kinnunen, U. (2011). Does the ethical culture of organisations promote managers’ occupational well-being? Investigating indirect links via ethical strain. Journal of Business Ethics, 101(2), 231-247.

Imam, A., Abbasi, A. S. & Muneer, S. (2013). The impact of Islamic work ethics on employee performance: testing two model of personality X and Personality Y. Science International (Lahore), 25(3), 611-617.

Jimmieson, N. L., Hannam R. L. & Yeo G. B. (2010). Teacher organizational citizenship behaviours and job efficacy: Implications for student quality of school life. British Journal of Psychology, 101(3), 453-479.

Johnson, C. E. (2012). Organizational ethics: a practical approach. Thousand Oaks: SAGE Publica-tions.

Johnson-Conley, C. D. (2009). Using community-based participatory research in the development of a consumer-driven cultural competency tool. Ph.D. Thesis, University of Washington, USA.

Kaptein, M. (2010). The ethics of organizations: a longitudinal study of the U.S. working population. Journal of Business Ethics, 92, 601-618.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). NY: The Guilford Press.

Lu, C. S. & Lin, C. C. (2014). The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context. Journal of Business Ethics, 124(2), 209-223.

Maharani, V. & Afnan, T. E. (2013). Organizational citizenship behavior role in mediating the effect of transformational leadership, job satisfaction on employee performance: studies in PT Bank Syariah Mandiri Malang East Java. International Journal of Business and Management, 8(17), 1-12.

Mayer, D. M., Kuenzi, M., Greenbaum, R., Bardes, M. & Salvador, R. (2009). How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 1-13.

Meriac, J. P. (2012). Work ethic and academic performance: Predicting citizenship and counter- productive behavior. Learning and Individual Differences, 22(4), 549-553.

Osterlind, S. J. (2002). Constructing Test Items: Multiple-Choice, Constructed-Response, Performance, and Other Formats (2nd ed.). NY: Kluwer Academic Publishers.

Park, K., Chevalier, F. & Ali, M. (2012). Desirable ethical climates impacts on organizational effec-tiveness: Moderations by firm characteristics. African Journal of Business Management,6(14), 4848-4857.

Rego, A., Ribeiro, N. & Cunha, M. P. (2010). Perceptions of organizational virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors. Journal of Business Ethics, 93(2), 215-235.

Rose, K. (2012). Organizational citizenship behaviors in higher education: Examining the relationships between behaviors and performance outcomes for individuals and institutions. Ph.D. Thesis, University of Arkansas, USA.

Rovinelli, R. J. & Hambleton R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Ruiz-Palomino, P. & Martínez-Cañas, R. (2014). Ethical Culture, Ethical Intent, and Organizational Citizenship Behavior: The Moderating and Mediating Role of Person-Organization Fit. Journal of Business Ethics, 120(1), 95-108.

Sharma, D., Borna, S. & Stearns, J. M. (2009). An investigation of the effects of corporate ethical values on employee commitment and performance: examining the moderating role of perceived fairness. Journal of Business Ethics, 89(2), 251-260.

Sori, L., Ahmadie A. & Iman, M. (2014). Surveying the relationship between work ethics and employee’s productivity. Journal of Business and Management Review, 3(10A), 204-208.

Yener, M., Yaldıran, M. & Ergun, S. (2012). The effect of ethical climate on work engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 724-733.

Translated Thai References

Bhanthumnavin, D. (2007). Synthesis report of research about ethics in Thailand and abroad. Bangkok: Moral Promotion Center (Public Organization). [in Thai]

Bureau of Higher Education Standards and Quality, The Office of Higher Education Commission. (2013). SAR report in CHE QA online system. Retrieved September 3, 2014, from http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/ShowSAR.aspx [in Thai]

Chatsupang, P., Kitcharoen, P. & Phukao, D. (2014). Professional ethics of teacher in higher education institutes. Retrieved September 3, 2014, from http://www.tu.ac.th/org/ofrector/rangsit/rangsits/files/teach.pdf [in Thai]

Information Center of the Office of Higher Education Commission. (2013). The amount of teacher Rajabhat classified by institutes, qualification in Thailand in semester of the academic year 2013. Retrieved September 3, 2014, from http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.html [in Thai]

Jadesadalug, V. (2010). The relationship between distributive and procedural and organizational citizenship behavaior and in-role performance: The mediating effect of perceived organi-zational support. Silpakorn University Journal, 30(2), 65-81. [in Thai]

Kaiwan, Y. (2013). Structural equation modeling by Amos. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Leksansern, A. (2015). Studying moral of Thai situation. Bangkok: Moral Promotion Center (Public Organization). [in Thai]

Rangsungnoen, G. (2011). Factor analysis by SPSS and AMOS for research. Bangkok: SE-Education. [in Thai]

Sonsupee, S. (2011). A structural equation model of factors affecting university excellence. Doctor of Philosophy Thesis in Educational Administration, Khon Kaen University. [in Thai]

The Civil Service Commission in Higher Education Institutes Act. (2015). Royal Thai Government Gazette, 132(82 d), 65-67. [in Thai]

Valaya Alongkorn Rajabhat University. (2009). The status of university governance in Rajabhat University. Bangkok: Knowledge Network Institute of Thailand. [in Thai]

Vanichbuncha, K. (2014). Statistics analysis: statistics for management and research (7th ed.). Bangkok: Statistics department, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)