ความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Main Article Content

สมพร โกมารทัต

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับเพศของนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 200 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ที่ดัดแปลงจาก Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning version 7.0 มีค่าความเชื่อมั่น .94 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับปานกลาง

          2. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ กลยุทธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ด้านการชดเชย กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา และกลยุทธ์ด้านอารมณ์และความรู้สึก นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะใช้กลยุทธ์ด้านการชดเชย และกลยุทธ์ด้านอภิปัญญามากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

          3. การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับเพศ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจำ และกลยุทธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ นักศึกษาหญิงใช้กลยุทธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ และกลยุทธ์ด้านการจำมากกว่านักศึกษาชาย 

 

          The objectives of this research were: 1) to study the use strategies in foreign language learning of students in Faculty of Arts, Dhurakij Pundit University, 2) to study the relation between the use of strategies and learning achievement in foreign languages of students, and 3) to study the relation between the use of foreign language strategies and sex of students. The populations used in the study were 200 forth year students studying in Faculty of Arts, Dhurakij Pundit University. The research instrument was a 3 rating-scale questionnaire with validity at .94 adapted from Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning Version 7.0. Data were analyzed by using mean, standard deviation, and Logistic Regression Analysis.

          The research results showed that:

          1. The use of strategies in foreign language learning of students in Faculty of Arts, Dhurakij Pundit University was in a moderate level.

          2. The learning strategies in foreign languages relating to learning achievement with a statistically significant figure at .01 were cognitive strategies, compensation strategies, metacognitive strategies, and affective strategies. Students having learning achievement in a high level preferred using compensation strategies and metacognitive strategies than students having a low level in learning achievement.

          3. The learning strategies in foreign languages relating to sex with a statistically significant figure at .05 were memory strategies and cognitive strategies. Female students preferred using cognitive strategies and memory strategies than male students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โกมารทัตส. (2016). ความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. Panyapiwat Journal, 8, 186-197. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65625
Section
Research Article

References

เกียรติชัย สายตาคำ. (2545). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นฤมล โคตรสมบัติ. (2546). กรณีศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

แพรวพรรณ พริ้งพร้อม. (2551). การศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เมษ รอบรู้. (2558). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2), 221-231.

สมพร โกมารทัต. (2555). รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจนำเที่ยว. ดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยครุศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Bremner, S. (1999). Language Learning Strategies and Language Proficiency: Investigation the Relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 5(4), 490-514.

Brown, D. (2000). Principle of Language Learning and Teaching. New York: Addison Wesley Longman Inc.

Chamot, A. U. (2005). Language Learning Strategies Instruction: Current Issues and Research. Annual Review of Applied Linguistics. USA: Cambridge University Press.

Chang, C. Y., Liu, S. C. & Lee, Y. N. (2007). A study of Language Learning strategies. Retrieved May 20, 2015, from mdu.edu.tw/ged/other%20dowload /bulletin/20070319/11

Lee, K. (2003). The relationship of school year, sex and proficiency on the use of Learning strategies in learn English of Korean junior high school students. Retrieved June 9, 2015, from www.asian–EFL-journalcom/sept_03_Ok.php

Naiman et al. (1978). The good Language Learner. Toronto, Canada: OISE Press.

O’Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition.Cambridge. U.K.: Cambridge University Press.

Oxford, R. (1989). Use of language learning strategies: A synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17(2), 22-36.

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What every teacher should know. Boston. MA.: Heinle & Heinle.

Rubin, J. (1987). Learner Strategies in Language Learning. London: Prentice Hall.

Su, M. (2005). A study of EFL Technology and Vocational college Students’ Language Learning Strategies and their Self-Perceived English Proficiency. Retrieved March 5, 2015, from www.e-flt.nus.3edu.sg

Taguchi, T. (2002). Learner factor affecting the use of learning strategies in cross-cultural contexts. Prospect, 17(2), 18-34.

Weaver, S. J. & Cohen, A. (1998). Making strategy training a reality in the foreign language curriculum. Strategies in Learning and Using a second Language. New York: Addison Wesley Longman.

Wenden, A. & Rubin, J. (1987). Learner strategies in Language Learning. UK: Prentice Hall.

Wharton, G. (2000). Language Learning Strategy Use of Bilingual Foreign Language Learners in Singapore. Language Learning, 50(2), 203-243.

Translated Thai References

Gomaratut, S. (2012). A Model of the Japanese Language Program Management for Tourism Business in Higher Education Level. The degree of Doctor of Philosophy Program in Education Management, Department of Education Management, College of Education Management, Dhurakij Pundit University. [in Thai]

Kaotsombut, N. (2003). A Study of Language Learning Strategies of Graduate Students at Mahidol University. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. [in Thai]

Pringprom, P. (2008). The Study of Language Learning Strategies used by First –Year and Second-Year Students at Bangkok University. Bangkok University. [in Thai]

Robrue, M. (2015). The Desired Characteristics of the Graduates in the Field of English for Business Communication. Panyapiwat Journal, 7(2), 221-231. [in Thai]

Saitakham, K. (2002). A Study of English Vocabulary Learning Strategies of the third-year English Major Students of the Faculty of Humanities and Social Sciences. Faculty of Graduate Studies, Naresuan University. [in Thai]