ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใช้สินค้าของ “Gen Y”

Main Article Content

ปฐมาพร เนตินันทน์

Abstract

          การตลาดในปัจจุบัน นิยมใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กลุ่ม “Gen Y” เป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีความสำคัญทางการตลาด เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีแบบแผน เฉพาะกลุ่ม บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะและระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด 39 สื่อ หรือ 4 กลุ่มประเภทสื่อ กับความสัมพันธ์ของระดับการแสดงพฤติกรรมการซื้อใช้ 20 ประเภทสินค้าของกลุ่ม “Gen Y” โดยใช้สถิติแบบสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผลการวิจัยแสดงว่า “Gen Y” มีลักษณะและระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดครบทุกสื่อ โดยสื่อกลุ่มอินเทอร์เน็ตมีการเปิดรับเป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก และมีลักษณะการแสดงพฤติกรรมการซื้อใช้ครบทุกกลุ่มสินค้า โดยมีการใช้จ่ายกับสินค้าบริโภคประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดและการแสดงพฤติกรรมการซื้อใช้สินค้าของกลุ่ม “Gen Y” มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 

          To do Marketing in a present day, Market segmentation is popular to use as Marketing communication strategy. “Gen Y” is an important target consumer group for Marketing because of their unique Consumer behavior patterns. So this research article aims to study styles and levels of “Gen Y” exposed 39 tools or 4 media groups of Marketing communication tools and correlate with their buying behavior expression levels which expressed in 20 product categories by using Pearson’s Correlation statistics for hypothesis testing at 0.01 significant level. The research results showed “Gen Y” got all Marketing communication tool exposed styles, “Internet media” was the 1st rank of exposed media group at high level, and, they got all 20 product categories buying behavior expression style, “Spending money for food and drink” was the 1st rank of product categories buying behavior at high level. The average of their Marketing communication tool exposed levels and their buying behavior expression levels had correlation at middle level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เนตินันทน์ป. (2016). ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใช้สินค้าของ “Gen Y”. Panyapiwat Journal, 8, 208-222. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65627
Section
Research Article

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2554). การวิจัยและสถิติเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ม.ป.). จำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากร จำแนกตามหมวดอายุ และเพศ พ.ศ. 2533-2563. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2559, จาก http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search/result_by_department-th.jsp

ดนุพล เอี่ยวภิรมย์กุล และสรรศรี เพ็ญรัชตพันธ์. (2554). NewBIES 8 กลุ่มผู้ซื้อใหม่ พลิกโฉมหน้าการตลาดไทย. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2553). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: กรุงเทพ บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

พชรา ภู่ตะกูล. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง Multinomial Logit. รายงานวิจัยในกระบวนการเรียนวิชา 751409 (Research Exercise in Economics) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิทยา ชีวรุโณทัย. (2555). รัก และผูกพัน เจอเนอเรชั่น แซด. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, สุภมาส อังศุโชติ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์. (2550). สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS. กรุงเทพฯ: มิสชั่น มีเดีย.

เวอร์ไทม์ และเฟนวิค, เขียน; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และประภัสสร วรรณสถิตย์, แปล. (2551). เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล = Digimarketing: the essential guide to new media & digital marketing. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.

Aaker, D. (2013). Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success. New York, NY: Morgan James Publishing.

Arens, W., Schaefer, D. & Weigol, M. (2009). Essentials of Advertising (2nd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

Arnould, E., Price, L. & Zinkhan, G. (2003). Consumers (2nd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Assael, H. (2005). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). Cincinnati, OH: South.

Belch, G. & Belch, M. (2012). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (9th ed.). Columbus, OH: McGraw-Hill Education.

Close, A. (2013). Online Consumer Behavior; Theory and Research in Social Media, Advertising, and, e-tail. London, UK: Routledge.

Drewniany, B. & Jewler, A.J. (2013). Creative Strategy in Advertising (11th ed.). Boston. MA: Wadsworth Publishing.

Hult, W., Pride, O.C. & Ferrell, G.T. (2013). Marketing – International. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing.

Jethwaney, J. & Jain, S. (2012). Advertising Management: With Cd (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.

Keller, K. & Kotler, P. (2009). A Framework for Marketing Management (4th ed.). London, UK: Pearson Education International Edition.

McDaniel, C., Lamb, J. & Hair, C. (2012). MKTG 6: With Cases (6th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

McStay, A. (2010). Digital Advertising. London, UK: Palgrave Macmillan.

O’Cass, A. & Choy, E. (2008). Studying Chinese generation Y consumers’ involvement in fashion clothing and perceived brand status. Journal of Product & Brand Management, 17(5), 341-352.

Odden, L. (2012). Optimize, How To Attract and Engage More Customers by Integrating SEO, Social Media, and Content Marketing. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons.

Palfrey, J. & Gasser, U. (2008). Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives (1st ed.). New York: Basic Book.

Patterson, J., Grenny, K., Maxfield, D., McMillan, R. & Switzler, A. (2008). Influencer, The Power To Change Anything. New York: McGraw-Hill.

Plessis, E. (2011). The Advertised Mind (2nd ed.). London, UK: KoganPage. Prentice-Hall.

Qualman, E. (2012). Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

Rosen, R. & Rosen, R. (2009). Convergence Marketing: Combining Brand and Direct Marketing for Unprecedented Profits. New Jersey: John Wiley & Sons.

Schiffman, L. & Kanuk, L. (2011). Consumer behavior (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Smith, P. & Zook, Z. (2011). Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media (5th ed.). United States of America: South Western Cengage Learning.

Solomon, M. (2013). Consumer Behavior (11th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Stone, M., Bone, A. & Foss, B. (2007). Consumer Insight: How to Use Data and Market Research to Get Closer to Your Customer (Market Research in Practice) (2nd ed.). London, UK: KoganPage.

Sukiyama, K. & Andree, T. (2011). The Dentsu Way: Secrets of Cross Switch Marketing from the World’s Most Innovative Advertising Agency. New York: McGraw-Hill.

Turow, J. (2014). Media Today: Mass Communication in a Converging World (4th ed.). London, UK: Routledge.

Vollmer, C. & Precourt, G. (2008). Always On: Advertising, Marketing, and Media in an Era of Consumer Control (Strategy + Business). New York: Mc Graw-Hill Western College.

Wind, J., Mahajan, V. & Gunthur, R. (2011). Convergence Marketing; Strategies for Reaching the New Hybrid Consumer (2nd ed.). Boston, MA: Prentice Hall.

Translated Thai ReferencesCheewarunotai, W. (2012). With Love and Care Generation Z. Bangkok: Thanprinting. [in Thai]

Ewpiromekul, D. & Phetrachtaphun, S. (2011). NewBIES; 8 New consumer groups which make change to Thailand market. Bangkok: Bangkok Business News. [in Thai]

Faculty of teacher at Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2011). Principle Research and Statistics. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]

National Statistical Office. (n.d.). Number of population from population forecasting categorized by age group and sex year 1990-2020. Retrieved March 5, 2016, from http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search/result_by_department-th.jsp [in Thai]

Petchroj, L., Angsuchoti, S. & Chamniprasas, A. (2007). Statistics for Research and SPSS Using Technique. Bangkok: Mission Media. [in Thai]

Putakul, P. (2011). Factors effect to mobile phone choosing of student at Chiang Mai University analyzed by Multinomial Logit Model. Research paper in learning process course 751409 (Research Exercise in Economics), Bachelor of Economics B.Econ., Chiang Mai University. [in Thai]

Siljaru, T. (2010). SPSS Statistics Research and Data Analysis (11th ed.). Bangkok: Bangkok Business R & D. [in Thai]

Warnishbancha, K. (2007). Statistics for research (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Wertime, K. & Fenwick, I. (2008). Digimarketing: the essential guide to new media & digital marketing. (Jaruwattana, N. & Wannasthitaya, P., Trans). Bangkok: Nation Books. [in Thai]