พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Main Article Content

มาลิณี ศรีไมตรี
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช

Abstract

          พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดจากตัวของบุคลากรเอง ที่ยึดถือและปฏิบัติเพื่อองค์การด้วยความตั้งใจ สมัครใจ และเต็มใจ โดยที่องค์การมิได้กำหนดไว้ในบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 10 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความจงรักภักดีต่อองค์การ พฤติกรรมความขยันหมั่นเพียร พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น และพฤติกรรมความสัมพันธ์อันดี โดยพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการขยายขีดความสามารถการเรียนรู้ของสมาชิกที่อยู่ในองค์การ ด้วยการใช้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสนับสนุนการมององค์การว่าเป็นระบบที่มีการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ สมาชิกในองค์การกล้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลัก และเรียนรู้ผ่านบุคคล แต่ละคนที่เป็นสมาชิกขององค์การ ยึดหลักการปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ คือ มีการเรียนรู้แห่งตน ใช้แบบแผนความคิด การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และคิดอย่างเป็นระบบ โดยการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกขององค์การมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

          Organizational citizenship behavior is a behavior of personnel resulting from the workforce itself. The organization and take action with the intent to voluntarily and willingly by the organization not specified in roles or responsibilities directly related to the operation. A total of 10 elements, Altruism Sportsmanship Organization loyalty Diligence Creativity Civic-Virtue Self-Development Conscientiousness Courtesy and Relationship By these behaviors are behaviors that influence affecting scalable learning of members in the organization. With organizational citizenship behavior of support for the organization as a learning system. There is a learning process. Citizenship in the organization dared to make a change. Focus on core competencies and learning through individual Each citizenship of the organization. Follow the five disciplines of personal mastery Using mental model Sharing a common vision Focus on team learning And systematic thinking By learning together and create a culture of organizational behavior that expresses zeal to seek knowledge is constantly ongoing. As the source of a learning organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีไมตรีม., & โชติวนิชป. (2016). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. Panyapiwat Journal, 8, 259-272. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65631
Section
Academic Article

References

พิชัย เสงี่ยมจิตต์. (2552). การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้สู่องค์การอัจฉริยะ. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2543). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ธีระป้อมวรรณกรรม.

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล. (2547). การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน. วารสารศึกษาศาสตร์, 16(1), 15-28.

อุสุมา สิงห์กลาง. (2552). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูของข้าราชการครูในจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Argyris, C. (1977). Double loop learning in organizations. Harvard Business Review, September-October, 115-125.

Boateng, R. (2011). Feature articles: Do organizations learn when employees learn: the link between individual and organizational learning. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 25(6), 6-9.

Brightman, B. K. & Moran, J. W. (1999). Building organizational citizenship. Management Decision, 37(9), 678-685.

Castro, C. B., Armario, E. M. & Ruiz, D. M. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 27-53.

Chawla, D. & Joshi, H. (2011). Impact of knowledge management on learning organization practices in India. The Learning Organization, 18(6), 501-516.

Dymock, D. & McCarthy, C. (2006). Towards a learning organization: Employee perceptions. The Learning Organization, 13(5), 525-536.

Filstad, C. & Gottschalk, P. (2011). Becoming a learning organization: The espoused values of police managers from two Norwegian districts. The Learning Organization, 18(6), 486-500.

Fulmer, R. M. & Key, J. B. (1998). A conversation with Peter Senge: New development in organizational learning. Organizational Dynamics, 27(2), 33-42.

Garvin, D. A., Edmondson, A. C. & Gino, F. (2008). Is Yours a Learning Organization. Harvard Business Review, 1-11.

Hamel, G. & Prehalad, C. (1994). Competing For The Future-Breakthrough Strategies For Seizing Control of Your Industry and Creating the Markets of Tomorrow. Boston: Harvard Business School Press.

Hedberge, B. (1981). How Organizations Learn and Unlearn, Handbook of Organization Design. New York: Oxford University Press.

Kim, J. H. & Callahan, J. L. (2013). Finging the intersection of the learning organization transfer: The significance of leadership. European Journal of Training and Development,37(2), 183-200.

Loewen, P. & Loo, R. (2004). Assessing team climate by qualitative and quantitative approaches: Building the learning organization. The Learning Organization, 11(3), 260-272.

Mayfield, M. & Mayfield, J. (2012). Effective performance feedback for learning in organization and organizational learning. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 26(1), 15-18.

Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96-104.

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Park, Y. K. et al. (2013). Learning organization and innovative behavior. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 75-94.

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 513-563.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers’ Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2009). Organization Behavior (13th ed.). Upper Saddle, NJ: Pearson Prentice Hill.

Salehzadeh, R., Shahin, A., Kazemi, A. & Barzoki, A.S. (2015). Is organization citizenship behavior an attractive behavior for managers: A Kano model approach. Journal of Management Development,34(5), 601-620.

Senge, P. (1992). The Fifth Discipline. Sydney: Random House.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organizations. New York: Doubleday Currency.

Senge, P. M. (1990). The leader’s new work: building learning organizations. Sloan Management Review, 32(1), 7-23.

Song, J. H., Jeung, C. W. & Cho, S. H. (2011). The impact of the learning organization environment on the organizational learning process in the Korean business context. The Learning Organization, 18(6), 468-485.

Tambe, S. & Shanker, M. (2014). A Study of Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Its Dimensions: A Literature Review. International Research Journal of Business and Management-IRJBM, 1, 67-73.

Veiseh, S., Ghetarani, H., Karami, M. & Karami, F. (2014). Investigating the Relationship Between Citizenship Behavior and Organizational Learning of the Custom Personnel in MEHRAN Town. Journal of Business Studies Quarterly, 6(1), 296-307.

Wang, C. L. & Rafiq, M. (2009). Organization diversity and shared vision: Resolving the paradox of exploratory and exploitative learning. European Journal of Innovation Management, 12(1), 86-101.

Watkins, K. E. & Marsick, V. J. (1992). Building the learning organization: a new role for human resource development. Studies in Continuing Education, 14(2), 115-129.

Translated Thai ReferencesPunnitamai, V. (2000). The development of a learning organization. Bangkok: Teerapomvunnakum. [in Thai]

Sanguamjit, P. (2009). The Organization of learning into organizational genius. Ubonratchatani: Ubon Ratchathani Rajabhat University. [in Thai]

Singklang, U. (2009). Factor Analysis of Good Membership Behaviors of Teacher’s Profession Organization of Teacher Officials in MahaSarakham Province. M.Ed., Educational Research, Mahasarakham University. [in Thai]

Teeravanichtrakul, S. (2004). The Promotion of Organizational Citizenship Behaviors for Human Resource Sustainable Development in Organizaion. Journal of Education, 16(1), 15-28. [in Thai]