ความยุติธรรมในสิทธิประโยชน์ การสนับสนุน และภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ให้สิทธิที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดในประเทศไทย

Main Article Content

กัญชพร ศรมณี
ระพีพรรณ พิริยะกุล
ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

Abstract

           การวิจัยเรื่อง “ความยุติธรรมในสิทธิประโยชน์ การสนับสนุน และภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ให้สิทธิที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ถึงความยุติธรรมของผู้ให้สิทธิ การสนับสนุนจากผู้ให้สิทธิ และภาพ ลักษณ์ตราสินค้าที่เกิดกับผู้รับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์ 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยความแข็งแกร่ง และสมรรถนะของผู้รับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์ 3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์ และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผ่านสมรรถนะของผู้รับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์สู่ผลประกอบการ การศึกษาครั้งนี้กำหนดให้หน่วยวิเคราะห์เป็นผู้ประกอบการที่รับสิทธิแฟรนไชส์ร้านการแฟสดในประเทศไทย จำนวน 265 ผู้ประกอบการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยตัวแปรเหตุ ความยุติธรรม การสนับสนุน และภาพลักษณ์ตราสินค้า ตัวแปรส่งผ่าน ประกอบด้วย ความแข็งแกร่งและสมรรถนะของผู้รับสิทธิ ตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่รับสิทธิแฟรนไชส์ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 37.74 ส่วนใหญ่จบการศึกษษระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.29 ระยะเวลาเปิดดำเนินกิจการภายใต้สิทธิบัตรแฟรนไชส์ ระยะเวลา 1-3 ปี ร้อยละ 66.04 จำนวนเงินลงทุนในช่วงเริ่มกิจการครั้งแรก จำนวน 400,001-500,000 บาท ร้อยละ 37.36 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยจากยอดขายกาแฟสดต่อเดือน 200,001-300,000 บาท ร้อยละ 31.34 จำนวนพนักงานในร้านกาแฟสด จำนวน 4-6 คน ร้อยละ 57.73

          จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า ความยุติธรรมของผู้ให้สิทธิยังไม่อยู่ในระดับที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งและสมรรถนะของผู้รับสิทธิในธุรกิจแฟรนไชส์ ส่วนตัวแปรการสนับสนุนจากผู้ให้สิทธิและภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ให้สิทธิมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งและสมรรถนะของผู้รับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์ ส่วนความแข็งแกร่งของผู้รับสิทธิและสมรรถนะของผู้รับสิทธิมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จของผู้รับสิทธิในธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมีนัยสำคัญ     

 

          In this dissertation, the researcher has four objectives. The first objective is to examine (1) the level of perception of whether justice is done by franchisors in relation to the brand image support lent to franchisees. The second objective is to study (2) business strength as consisting of franchise strength and competency. The third objective is to investigate (3) the performance efficiency of franchisees. Finally, the fourth objective is to consider (4) factors transmitting franchise competency to turnover. In this research investigation, 265 franchisees of fresh roasted coffee business in the Kingdom of Thailand (Thailand) were designated as the unit of analysis. In this quantitative research investigation, the researcher conducted structural equation modeling (SEM) analysis. The research instrument was a questionnaire with items pertaining to causal variables, equity, support and brand image. Mediators consisted of the strength and competency of franchisees. The dependent variable was the success of franchisees. Findings on the basis of quantitative research were as follows:

          A majority of slightly more than three fifths of the  respondents were females (61.50 percent) with a plurality of slightly more than a third being between the ages of twenty-six and thirty (37.74 percent). A majority of almost two thirds were holders of a bachelor’s degree (65.29 percent). For slightly more than two thirds, the operational period under the franchise patent had been from one to three years (66.04 percent). For more than a third, the amount of investment money at the commencement of business was from 400,001 to 500,000 baht (37.36 percent). A plurality of almost a third of the respondents had an average monthly income from the sale of fresh roasted coffee from 200,001 to 300,000 baht (31.34 percent). A majority of almost three fifths employed from four to six personnel in their businesses (57.73 percent). In conducing path analysis in applications of SEM, the researcher found that the advantage of justice being given by franchisors to franchisees was not evinced at a level sufficient to influence the strength and competency of the franchises. On the other hand, the variables of the support lent to franchisees and the brand image purveyed by the franchisors to the franchisees exhibited positive influences on the strength and competency of the franchises. Finally, it was found that franchise strength and competency exhibited positive influence on franchise success at a statistically significant level. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรมณีก., พิริยะกุลร., & สกุลอิสริยาภรณ์ช. (2016). ความยุติธรรมในสิทธิประโยชน์ การสนับสนุน และภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ให้สิทธิที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 8(2), 11-24. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65644
Section
Research Article

References

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย. (2558). การเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2558, จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx

Thai Franchise Association: TFA. (2558). รูปแบบแฟรนไชส์. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=249

Abell, M. (1990). The international franchise option. London: Waterlow.

Altinay, L. & Wang, C. L. (2011). The influence of an entrepreneur’s socio-cultural characteristic on the entrepreneurial orientation of small firms. Journal of Small Business and enterprise Development,8(4), 373-394.

Altinay, L., Brookes, M., Yeung, R. & Aktas, G. (2014). Franchisees’ perceptions of relationship development in franchise partnerships. Journal of Service Marketing,28(6), 509-519.

Assael, H. (1998). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). Cincinnati, OH: South-Western College Publishing.

Aydin, N. & Kacker, M. (l990). International outlook of US-based franchisers. International Marketing Review,5(2), 43-53.

Byrd, M. J. & Megginson, L. C. (2009). Small business management: An entrepreneur’s guidebook(6th ed.). New York: McGraw-Hill.

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analysis review of 25 years of organizational justice research.Journal of Applied Psychology,86(3), 425-445.

Coyle-Shapiro, J. A. M. & Conway, N. (2005). Exchange relationship: Examining psychological contracts and perceived organization support. Journal of Applied Psychology,90(4), 774-781.

Dubois, D. D. & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.

Felstead, A. (1993). The corporate paradox: Power and control in the business franchise. London: Routledge.

Folger, R. & Cropanzano, R. (1998). Organization justice and human resource management.Riverside County, CA: Sage.

Foo, J. F. K., Chan, P. S., Hwa, L. C. & Har, A. T. M. (1998). A survey of franchisee perception of franchisor support in Singapore. Washington, DC: International Council of Small Business.

Gelderen, M. V. & Frese, M. (1998). Strategy Process as a characteristic of small scale business in a longitudinal study. In Reunalds, P. D., Bygrave, W. D., Carter, N. M., Manigart, S., Mason, C. M., Meger, G. D. & Z, D. G. S. (Eds.). Frontier of Entrepreneurship Research(pp. 234-248). Babson Park, MS: Babson College.

Go, F. & Christensen, J. (1989). Going Global. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,30(3), 73-79.

Greenberg, J. (1990). Organization justices: Yesterday, today and tomorrow. Journal of Management,16(2), 399-432.

Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economic,3, 305-360.

Liden, R. C. & Maslyn, J. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of management,24(1), 43-72.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science,29(7), 770-791.

Moorman, C., Zaltman, G. & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: The dynamics of trust within and between organization. Journal of Marketing Research,29(3), 314-328.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organization justices and organizational citizenship behaviors: Do fairness perception influence employee citizenship. Journal of Applied Psychology,76, 845-855.

Morgan, D. E. & Zeffane, R. (2003). Employee involvement, organizational change and trust in management. International of Human Resource Management,14(1), 55-75.

Nadaillac, A. D. (2003). Competency system. Bangkok: SEAMEO.

Nyadzayo, M. & Matanda, M. J. (2011). Brand relationships and brand equity in franchising. Industrial Marketing Management,40(7), 1103-1115.

Randall, G. (2000). Branding: A practical guide to planning your strategy. London: Kogan Page.Roh, Y. E. & Yoon, J. H. (2009). Franchisor’s ongoing support and franchisee’s satisfaction: a case of ice cream franchising Korea.International journal of Contemporary Hospitality Management, 21(1), 85-99.

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (1991). Consumerbehavior (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prantice Hall.

Schyns, B. & Wolfram, H. J. (2008). The Relationship between leader-member exchange and outcomes as rated by leaders and followers. Leadership&Organization Development Journal,29(7), 631-646.

Studdard, N. L. & Munchus, G. (2009). Entrepreneurial firms’ acquisition of knowledge using proactive help-seeking behavior. International Journal of Entrepreneurial Behavior&Research,15(3), 242-261.

Thompson, J. L. (2004). The facets of the entrepreneur: Identifying entrepreneurial potential. Management Decision,42(2), 243-258.

Westland, J. C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling. Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.

Yamane, T. (1973). Statistics an introduction analysis(2nd ed.). New York: Harper & Row Publisher.

Translated Thai References

Thai Franchise Association: TFA. (2015). Model franchise. Retrieved July 1, 2015, from http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=249 [in Thai]

Thai Retailers Association. (2015). The growth of the retail business. Retrieved March 4, 2015, from http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.asp [in Thai]