เปรียบเทียบผลผลิตน้ำยางที่ได้จากการใช้เครื่องเจาะกับการกรีด

Main Article Content

วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร

Abstract

          จากปัญหาการกรีดยางที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดกับต้นยาง การเพิ่มพื้นที่ปลูกไปทั่วทุกภาคของประเทศ และการเผชิญกับปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ได้ส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการกรีดยางอย่างมาก เพื่อที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการทดลองใช้วิธีการเจาะต้นยางซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงงานฝีมือเปรียบเทียบกับวิธีการกรีดยางว่าจะได้ผลดีเทียบเท่ากันหรือไม่ โดยได้มีการวางแผนทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ที่ประกอบด้วย 6 Treatments แต่ละ Treatment จะประกอบด้วยต้นยางพาราพันธุ์ JVP 80 จำนวน 20 ต้น พบว่า ปริมาณน้ำยางดิบที่รวบรวมได้มีค่าเฉลี่ย 1,314, 1,923, 896, 1,342, 1,973 และ 1,357 ซีซี ใน T1, T2, T3, T4, T5 และ T6 ตามลำดับ ผลจากการทดสอบค่า F พบค่า P<0.01 โดย T3 จะมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดและมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจาก Treatments อื่นทั้งหมด แต่จะไม่พบค่าความแตกต่างระหว่าง T2 กับ T5 ในขณะที่ค่าเปอร์เซนต์เนื้อยางแห้งจะมีค่าระหว่าง 24.0-44.6%, 19.0-42.0%, 23.0-47.0%, 26.0-47.0%, 26.0-44.0% และ 22.3-42.0% ใน T1, T2, T3, T4, T5 และ T6 ตามลำดับ ผลจากการทดลองนี้พบว่าการใช้เครื่องเจาะสามารถใช้ได้ผลดีเทียบเท่ากับวิธีการกรีด

 

          Rubber industry is facing with oxidative stress derived from tapping, increasing in rubber plantation in all parts of Thailand, and encounter with a minimum wage of 300 baht, which resulted in shortage of skilled workers. In order to solve such problem, the experiment was conducted by using the methods of puncturing that did not require skill labors compared with tapping to compare between the two methods. The experimental design is a Completely Randomized Design (CRD) containing 6 treatments. Each treatment consisted of 20 rubber trees of the cultivar JVP 80. It was found that the average raw latex yield were 1,314, 1,923, 896, 1,342, 1,973 and 1,357 cc. in T1, T2, T3, T4, T5 and T6 respectively. The resulted from F-test show that P<0.01 by T3 manifest a lowest average value and be significantly different from all other treatments. However, there are not a significant difference between T2 and T5. While the percentage of dry rubber content of T1, T2, T3, T4, T5 and T6 ranged between 24.0-44.6, 19.0-42.0, 23.0-47.0, 26.0-47.0, 26.0-44.0 and 22.3-42.0 respectively. The resulted of this experiment showed that the puncture method worked equally well as the conventional tapping method. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิริพลวัฒน์ว., & ไม้แก่นสารว. (2016). เปรียบเทียบผลผลิตน้ำยางที่ได้จากการใช้เครื่องเจาะกับการกรีด. Panyapiwat Journal, 8(2), 196-204. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65660
Section
Research Article

References

พนัส แพชนะ และสมยศ สินธุระหัส. (2552). เปรียบเทียบผลผลิตยางโดยวิธีการกรีดกับวิธีการเจาะในยางพันธุ์ RRIM 600 เปิดกรีดใหม่. การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ, 5-6 มิถุนายน 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี.

อำไพ เปี่ยมอรุณ, สมยศ สินธุระหัส, พนัส แพชนะ และสุเมธ พฤกษ์วรุณ. (2541). เปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้ยางพาราที่ได้จากการกรีดและวิธีเจาะร่วมกับการใช้แก๊สเร่งน้ำยาง. ฐานข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

Chye, M. L., Tan, C. T. & Chua, N. H., (1992). Three genes encode 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase in Hevea brasiliensis: hmg 1 and hmg 2 are differentially expressed. Plant Mol Biol, 19(3), 473-84.

Coupe, M. & Chrestin, H. (1989). Physico-chemical and biochemical mechanisms of hormonal (ethylene) stimulation. In d’Auzac, J., Jacob, J. L. & Herve, C. (eds.). Physiology of rubber tree latex. CRC Press, Boca Raton, FL, 295-319.

d’Auzac, J., Bouteau, F., Chrestin, H., Clement, A., Jacob, J. L., Lacrotte, R., Prevot, J. C., Pujade-renaud, V. & Rona, J. P. (1993). Stress ethylene in Hevea brasiliensis: Physiological, cellular and molecular aspects of plant hormone ethylene. Netherlands: Springer.

d’Auzac, J., Jacob, J. L. & Chrestin, H. (1989). Physiology of rubber tree latex. Florida: CRC Press.

Goncalves, P. de S., Junior, E. J. S., Martins, M. A., Moreno, R. M. B., Branco, R. B. F. & Goncalves, E. C. P. (2011). Assessment of growth and yield performance of rubber tree clones of the IAC 500 series. Peoq. Agropec. Bras.,Brasilia, 46(12), 643-1,649.

Gronover, C. S., Wahler, D. & Prufer, D. (2011). Natural rubber biosynthesis and physic-chemical studies on plant derived latex. In Biotechnology of Biopolymers. Edited by Elnashar, M. Croatia: Intech Open Access Publisher, 75-88.

Martin, M. N. (1991). The latex of Hevea brasiliensis contains high levels of both chitinase and chitinases/lysozymes. PlantPhysiol, 95(2), 469-476.

Mesquita, A, C., de Oliveira, L. E. M., Mazzafera, P. & Delú-Filho, N. (2006). Anatomical characteristics and enzymes of the sucrose metabolism and their relationship with latex yield in rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). Braz.J.Plant Physiology, 18(2), 263-268.

Pujade-renaud, V., Clement, A., Perrot-Recbenmann, C., Prevot, J. C., Chrestin, H., Jacob, J. L. & Guern, J. (1994). Ethylene induced increase in glutamine synthetase activity and mRNA levels in Hevea brasiliensis latex cells.Plant Physiol,105(1), 127-132.

Sakdapipanich, J. T. (2007). Structural characterization of natural rubber based on recent evidence from selective enzymatic treatments. J.Biosci.Bioeng, 103(4), 287-292.

Simmons, H. E. (1939). Charles Goodyear, the persistent researcher. India Rubber Wld., 101(1), 48-49.

Suwanmanee, P., Sirinupong, N. & Suvachittanont, W. (2004). Regulation of the expression of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase gene in Hevea brasiliensis (B.H.K.) Mull. Arg. Plant Sci, 166(2), 531-537.

Van Gils, G. E. (1951). Studies on the latex viscosity. I. Influence of the dry rubber content. Arch Rubbercult, 28, 61-66

Venkatachalam, P., Thulaseedharan, A & Raghothema, K. (2009). Molecular identification and characterization of a gene associated with the onset of tapping panel dryness (TPD) syndrome in rubber tree (Hevea brasiliensis Muell.) by mRNA differential display. Mol. Biotechnol, 41(1), 42-52.

Translated Thai Reference

Paechana, P. & Sinturahus, S. (2009). Comparing the rubber yield by conventional tapping and puncturing in the new tapping RRIM 600. National rubber conference, 5-6 June 2009 at Impact Muang Thong Thani. [in Thai]

Piumaroon, A., Sinturahas, S, Paechana, P. & Peukwaroon, S. (1998). Comparing the property of rubber wood derived from tapping and puncturing accompany with gas stimulant. Re-search Database, Rubber Research Institute, Department of Agriculture. [in Thai]